banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI KATOWICE

Zamawiający:
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82
Zarząd Zlewni w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65
Tel.32/250 41 27, fax: 32/250 41 27 wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy GL.ZOZ.2.281.2.2018

1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni Katowice, w związku
z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

„Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Zarządu Zlewni Katowice”

 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.07 – 31.12.2018 r.

 

3. OSOBY WSKAZANE DO KONTAKTU W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM ORAZ FORMALNYM:

merytorycznie:Maria Kubiczek, tel. 697 100 691

formalnie: Monika Podkowińska-Sieńko, tel. 697 100 692

4. KRYTERIA WYBORU OFERT:

4.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

zostały złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania,

nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

4.2 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych, ocenionych w oparciu
o następujące kryterium:

 

Lp.

Opis kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

100%

100 pkt

 

- wyliczenie wg wzoru:

C=

C min.

x 100

Ci

gdzie:

C-ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Ceną”,

C min. – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,

C i – cena oferty badanej.

 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV):

90919200-4 – Usługi sprzątania biur

90919100-3 – usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90911300-9 – Usługi czyszczenia okien

90910000-9 – Usługi sprzątania

 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz budynków administracyjnych i socjalnych, tj. m.in.: sprzątanie ciągów komunikacyjnych, pokoi biurowych, pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i gospodarczych w budynkach Zarządu Zlewni Katowice w następujących lokalizacjach:

1. Zarząd Zlewni Katowice – 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, tel. 32/250 41 27

2. Nadzór Wodny Bielsko-Biała – 43-300 Bielsko-Biała, ul. Katowicka 63, tel. 33/821 64 64

3. Nadzór Wodny Bieruń - 43-155 Bieruń Nowy, ul. Warszawska 168, tel. 32/216 17 74

4. Nadzór Wodny Olkusz – 32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 16, tel. 697 101 365

5. Nadzór Wodny Pszczyna – 43-200 Pszczyna, ul. 3 maja 4a, tel. 32/210 40 07

6. Nadzór Wodny Skoczów – 43-430 Skoczów, ul. Wiślańska 5, tel. 33/853 33 08

7. Zbiornik Wodny Łąka - , 43-241 Łąka, ul. Piotra Skargi 30, tel. 32/210 43 24

8. Zbiornik Wodny Przeczyce – 42-460 Mierzęcice, ul. Targowa 2, tel. 32/380 65 87

9. Zbiornik Kuźnica Warężyńska – 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Marianki 14 A, tel. 32/261 91 25

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz częstotliwość wykonywania prac porządkowych określa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania profesjonalnych środków czystości niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania środków czystości o uniwersalnym zastosowaniu. Stosowane środki czystości muszą być dedykowane tj. do czyszczenia/pielęgnacji różnych powierzchni Wykonawca stosuje oddzielnie/różne środki czystości, tj.:

- na potrzeby ręcznego mycia podłóg i posadzek – stosowanie płynu do codziennego mycia oraz pielęgnacji wodoodpornych podłoży (przeznaczony do podłóg kamiennych, płytek ceramicznych, PVC, który czyści
i usuwa tłuszcz i zabrudzenia, pozostawia połysk, świeży, przyjemny zapach, nie pozostawia smug)

- na potrzeby mechanicznego mycia podłóg i posadzek – stosowanie środków przeznaczonych do maszynowego mycia o właściwościach myjących, usuwających intensywne zabrudzenia (nie pozostawiają smug, utrudniają ponowne wnikanie brudu, pozostawiają przyjemny, świeży zapach)

- na potrzeby czyszczenia i wycierania kurzu z powierzchni biurek, szaf, szafek, stolików i innych mebli biurowych – stosowanie preparatu przeznaczonego do pielęgnacji drewna i powierzchni drewnopodobnych, do utrzymania czystości mebli, powierzchni z oklein naturalnych
i laminowanych, skutecznie usuwający kurz, zabrudzenia oraz tłuste ślady, pozostawiający przyjemny, świeży zapach)

- na potrzeby czyszczenia i wycierania kurzu z powierzchni foteli, podnóżków, aparatów telefonicznych, plastikowych elementów urządzeń biurowych (tj. ksera, komputery, niszczarki, czajniki elektryczne, lampki biurkowe itp.) – stosowanie preparatu do mycia wodoodpornych powierzchni np. powierzchni z tworzyw sztucznych, skutecznie usuwający kurz, zabrudzenia oraz tłuste ślady, pozostawiający przyjemny, świeży zapach

- na potrzeby czyszczenia i wycierania kurzu z ram obrazów, gablot, tablic informacyjnych, paneli ściennych, parapetów, kaloryferów, obudowy kaloryferów – stosowanie preparatu skutecznie usuwającego kurz, zabrudzenia oraz tłuste ślady, pozostawiający przyjemny, świeży zapach)

- na potrzeby mycia luster i powierzchni szklanych – stosowanie preparatu przeznaczonego do bezpośredniego użycia, na bazie alkoholu, do czyszczenia i odświeżania luster, okien, powierzchni szklanych, skutecznie usuwających brud, kurz, ślady z odcisków dłoni i tłuszczu, pozostawiający świeży zapach oraz błyszczące powierzchnie bez smug i zacieków

- na potrzeby mycia pomieszczeń sanitarnych: armatury, umywalek, zlewozmywaków, brodzików, muszli wc, pisuarów oraz powierzchni ścian wyłożonych glazurą – stosowanie środków bakteriobójczych
i grzybobójczych przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, skutecznie usuwające osady i inne zabrudzenia, neutralizujące nieprzyjemne zapachy.

6. WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOKUMENTÓW
I OŚWIADCZEŃ.

6.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, następujące oświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia – wymaga się by posiadały doświadczenie w wykonywaniu usługi sprzątania.

- Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczenie o posiadaniu polisy od odpowiedzialności cywilnej na prowadzoną działalność.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawcy winni dołączyć do oferty:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 3 do zapytania;
 2. wykaz świadczonych usług – zgodnie z wzorem „Wykaz usług”, stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania oraz dodatkowo dowody potwierdzające, że usługi wymienione w „Wykazie usług” zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 3. wykaz wskazujący osobę koordynatora oraz pracowników Wykonawcy dedykowanych do świadczenia usługi – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania;

Zamawiający informuje, że w ofercie muszą być wskazani (pod rygorem odrzucenia oferty):

- stała osoba koordynatora, która jeden raz na dwa tygodnie będzie osobiście sprawdzać jakość wykonywanych usług na wszystkich obiektach – jedna osoba

- liczba osób na obiektach – 1 osoba.

 1. kserokopia Polisy OC prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100.000,00 zł wraz z dowodem opłaty składki

6.3 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który realizując zamówienie przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

7. WZÓR UMOWY – stanowi Załącznik nr 7

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, SPOSOBU ORAZ FORMY JEDGO WNIESIENIA – nie dotyczy

9. WARUNKI GWARANCJI – nie dotyczy

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

10.1 Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową zamówienia i będzie uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego
z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

10.2 Cena powinna obejmować wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.

10.3 Cenę należy podać liczbowo i słownie w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku brutto w tym wartość netto oraz podatek VAT.

10.4 Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I JEJ ZAWARTOŚĆ:

11.1 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób:

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

ZARZĄD ZLEWNI W KATOWICACH

Zapytanie ofertowe nr sprawy GL. ZOZ.2.283.2.2018”

 

11.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

11.4 Zamawiający obliguje Wykonawcę, aby przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla prawidłowego i kompletnego przygotowania oferty zgodnie z zakresem przedmiotowego zamówienia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizje lokalne można przeprowadzić po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Wizja lokalna winna zostać potwierdzona pieczątką obiektu na Załączniku nr 6 Załącznik stanowi część oferty. Oferty bez uzupełnionego załącznika zostaną odrzucone.

Kompletna oferta musi zawierać:

Formularz ofertowy – zał. nr 2

Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 3

Wykaz usług – zał. nr 4

Wykaz osób – zał. nr 5

Potwierdzenie odbycia wizji – zał. nr 6

Wzór umowy – zał. nr 7

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG/KRS

Kserokopia polisy OC

 

12. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.05.2018r., do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Zlewni Katowicach, ul. Sokolska 65.

ZAŁĄCZNIKI:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy

Wykaz usług

Wykaz osób

Potwierdzenie odbycia wizji

Wzór umowy

Protokół odbioru prac

 

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.

Obiekt

Powierzchnia podstawowa (m2)

toaleta (szt.)

Okna (szt.)

Wykładziny

(m2)

Firany (m2)

Żaluzje/rolety (m2)

Parkiet, panel

Gres, terakota, ceramika

PCV

beton

Skrzynkowe drewniane

Zespolone drewniane

Zespolone typ. Lukarna, velux

Zespolone PCV

Klatka schodowa

1

Zarząd Zlewni Katowice

 

 

81,70

 

0

 

 

 

31

 

408,7

 

30,8

2

Zbiornik Wodny Przeczyce – Obiekt I

130,0

20,0

 

 

4

 

 

 

12

 

 

 

18,5

3

Zbiornik Wodny Przeczyce – Obiekt II

 

20,0

130,0

 

4

 

 

 

12

 

 

86

18,5

4

Zbiornik Wodny Kuźnica Warężyńska – Obiekt I

 

109,3

70,7

 

1

 

 

 

26

 

 

 

58,0

5

Zbiornik Wodny Kuźnica Warężyńska – Obiekt II

 

 

 

Wodny Kuźnica Warężyńska – Obiekt II

 

62,0

 

 

2

 

 

 

16

 

 

 

 

6

Zbiornik Wodny Łąka

130,00

60,00

10,00

30,0

2

 

 

 

20

 

 

 

 

7

Nadzór Wodny Bielsko – Biała

30,0

13,5

58,5

 

2

 

 

 

10

3

 

 

8,0

8

Nadzór Wodny Bieruń

 

55,66

110,83

 

2

 

 

 

11

 

 

 

 

9

Nadzór Wodny Olkusz

96,5

23,5

 

1,0

1

 

 

 

10

1

 

 

 

10

Nadzór Wodny Pszczyna

110,5

28,9

 

27,5

1

 

 

 

23

1

 

12

80,0

11

Nadzór Wodny Skoczów

58,62

67,88

44,5

20,4

3

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACE WYKONYWANE CODZIENNIE

I. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz sali konferencyjnych a w szczególności:

Odkurzanie oraz mycie podłóg z wykładzin kauczukowych i parkietów, z zastosowaniem środków konserwujących przeznaczonych do tego typu nawierzchni

Mycie listew przypodłogowych,

Czyszczenie na mokro i usuwanie kurzu z powierzchni biurek, szaf, szafek, stolików, foteli, podnóżków i innych mebli biurowych, aparatów telefonicznych, plastikowych elementów urządzeń biurowych (tj. ksera, komputery, niszczarki, czajniki elektryczne, dystrybutory do wody, lampki biurkowe, itp.), luster, ram obrazów, tablic informacyjnych, parapetów, kaloryferów, drzwi i klamek.

Wycieranie sprzętu AGD, RTV środkami pielęgnacyjnymi,

Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych,

Wyrzucanie śmieci, mycie koszy i wymiana worków na śmieci,

Wynoszenie ścinek z niszczarek oraz worków z makulaturą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego,

Ściąganie pajęczyn,

II. Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, a w szczególności:

Mycie płytek podłogowych i ściennych środkami nabłyszczającymi.

Mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych (muszle, umywalki, pisuary) środkami chemicznymi i bakteriobójczymi.

Wycieranie luster, baterii wodociągowych, półek, pojemników na środki higieny.

Mycie parapetów wewnętrznych, kaloryferów i drzwi.

Mycie pojemników na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe,

Uzupełnianie pojemników na papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe.

Uzupełnianie środków zapachowych do toalet.

Zalewanie wodą kratek ściekowych w toaletach.

Wyposażanie i uzupełnianie w zależności od zużycia i potrzeb w następujące środki higieny:

- mydło w płynie,

- ręczniki papierowe,

- papier toaletowy,

- środki zapachowe,

- środki dezynfekujące.

III. Sprzątanie ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, holów w szczególności:

Mycie posadzek z zastosowaniem środków czyszczących.

Mycie drzwi szklanych wewnętrznych.

Odkurzanie wycieraczek.

Wycieranie i mycie na mokro poręczy, gaśnic, tabliczek informacyjnych,

Usuwanie pajęczyn

 

Wykonawcą zobowiązany jest do zakupu i wymiany worków foliowych (małych w koszach biurowych oraz urządzeniach niszczących papier)

 

PRACE WYKONYWANE OKRESOWO

 • CO DWA TYGODNIE:
 • Zamiatanie i mycie podłóg w piwnicach i kotłowniach,
 • Ścieranie kurzu z górnych partii mebli.

II. JEDEN RAZ W MIESIĄCU - w zakres sprzątania comiesięcznego wchodzi:

 • Nabłyszczanie podłóg i listew przypodłogowych środkiem zapewniającym utrzymanie czystości i połysku podłóg na okres jednego miesiąca,
 • Zamiatanie podłóg i odkurzanie dokumentów w archiwum – w razie konieczności na obiektach posiadających archiwum.
 • JEDEN RAZ W KWARTALE - w miesiącach czerwcu, wrześniu, grudniu:
 1. Gruntowne mycie okien wraz z ramami i parapetami, środkami odpowiednimi do mycia okien,
 2. Mycie lodówek wewnątrz,
 3. Pranie firan z zastosowaniem środków wybielających,
 4. Czyszczenie mebli do połysku,

IV. RAZ W ROKU

 1. Pranie wykładzin i dywanów na mokro z zastosowaniem odkurzaczy z filtrem wodnym
  - we wrześniu lub w razie potrzeb,
 2. Odkurzanie ścian i mebli tapicerowanych,
 3. Pranie na mokro żaluzji pionowych - do końca listopada.
 4. Polimeryzacja podłóg: usuwanie warstw środków konserwujących i wysokopołyskowe nabłyszczanie podłóg kauczukowych środkami nieniszczącymi. – w miesiącu październiku.

V. JEDEN RAZ W ROKU

1. Czyszczenie tapicerki meblowej na mokro z zastosowaniem środków piorących - fotele, krzesła tapicerowane, obrotowe - termin do uzgodnienia.

 

VI. POZOSTAŁE WYMAGANIA – w razie konieczności

 

 • Przyjmowanie i odprawianie gości korzystających z pokoi gościnnych.
 • Okresowe sprzątanie w pokojach gościnnych wraz z wymianą bielizny pościelowej.
 • Zdejmowanie i zawieszanie firan.
 • Utrzymywanie porządku na obiektach hydrotechnicznych zbiornika wodnego.
 • Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w obrębie zaplecza zbiornika.
 • Utrzymywanie chodników komunikacyjnych w okresie letnim i zimowym, zamiatanie lub odśnieżanie.
 • Koszenie traw na terenie nieruchomości oraz wygrabianie liści igliwia i wykoszonych traw
  z trawników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

 

 

....................................

nazwa i adres Wykonawcy

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

 

Zarząd Zlewni Katowice

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Wykonawca:

(pełna nazwa oraz adres Wykonawcy)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: ............................................ REGON: ............................................

Tel.: ............................................ Fax: ..................................................

Email: .........................................................................................................

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam ofertę na wykonania usługi pn.: „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Zarządu Zlewni Katowice” i oświadczam:

 

Postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym zostały w całości zaakceptowane
i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.

Cena łączna oferty za cały okres obowiązywania umowy (od 1 lipca 2018 do
31 grudnia 2018 r.) wynosi:

 

 

............................................. zł netto

............................................. zł VAT

............................................. zł brutto

 

W tym wynagrodzenie miesięczne (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia
w poszczególnych obiektach objętych zamówieniem, wynosi:

 

 

Zarząd Zlewni Katowice – 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, ..................................... zł

Nadzór Wodny Bielsko-Biała – 43-300 Bielsko-Biała, ul. Katowicka 63, ...................... zł

Nadzór Wodny Bieruń - 43-155 Bieruń Nowy, ul. Warszawska 168, .......................... zł

Nadzór Wodny Olkusz – 32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 16, .......................................... zł

Nadzór Wodny Pszczyna – 43-200 Pszczyna, ul. 3 maja 4a, ....................................... zł

Nadzór Wodny Skoczów – 43-430 Skoczów, ul. Wiślańska 5, .................................... zł

Zbiornik Wodny Łąka - , 43-241 Łąka, ul. Piotra Skargi 30, ..........................................zł

Zbiornik Wodny Przeczyce – 42-460 Mierzęcice, ul. Targowa 2, ....................................zł

Zbiornik Kuźnica Warężyńska – 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Marianki 14 A ................. ...........................zł

 

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym

Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

Zobowiązujemy się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej do wyczerpania sumy ubezpieczenia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w okresie realizacji umowy.

 

 

 

 

............................................... ......................................................

miejscowość, data podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

....................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć nagłówkowa

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

 

Zarząd Zlewni Katowice

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

Przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi pn.: „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Zarządu Zlewni Katowice”, oświadczam(y) że podmiot, który reprezentuję(emy):

 

.....................................................................................................................................................

nazwa Wykonawcy

 

spełnia warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadania wiedzy i doświadczenia;
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

 

 

 

............................................... ......................................................

miejscowość, data podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

....................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć nagłówkowa

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

 

Zarząd Zlewni Katowice

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

 

 

 

wykaz usług

 

Przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi pn.: „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Zarządu Zlewni Katowice”, oświadczam(y) że podmiot, który reprezentuję(emy):

 

.....................................................................................................................................................

nazwa Wykonawcy

 

zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania) następujące zamówienia:

Lp.

Inwestor

nr kontaktowy do inwestora

Wartość

Termin realizacji

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................. ......................................................

miejscowość, data podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

 

Załącznik nr 5

....................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć nagłówkowa

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

 

Zarząd Zlewni Katowice

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

 

wykaz osób

 

Przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi pn.: „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Zarządu Zlewni Katowice”, oświadczam(y) że podmiot, który reprezentuję(emy):

 

.....................................................................................................................................................

nazwa Wykonawcy

będzie realizował powyższe zamówienie z udziałem następujących osób:

Lp.

Imię i nazwisko

Przewidywany zakres czynności
w realizowanym zadaniu

Informacja o podstawie dysponowania wskazaną osobą

1

2

3

4

1.

 

koordynator

 

2.

 

pracownik – zakres zgodnie
z zapytaniem ofertowym

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

............................................... ......................................................

miejscowość, data podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

 

Załącznik Nr 6

....................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć nagłówkowa

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

 

Zarząd Zlewni Katowice

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

 

 

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI

LP.

OBIEKT

PIECZĄTKA OBIEKTU/PODPIS

1

Zarząd Zlewni Katowice

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

tel. 32/250 41 27

 

2

Nadzór Wodny Bielsko-Biała

43-300 Bielsko-Biała

ul. Katowicka 63, tel. 33/821 64 64

 

3

Nadzór Wodny Bieruń

43-155 Bieruń Nowy,

ul. Warszawska 168

tel. 32/216 17 74

 

4

Nadzór Wodny Olkusz

32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 16

tel. 697 101 365

 

5

Nadzór Wodny Pszczyna

43-200 Pszczyna, ul. 3 maja 4a

tel. 32/210 40 07

 

6

Nadzór Wodny Skoczów

43-430 Skoczów, ul. Wiślańska 5

tel. 33/853 33 08

 

7

Zbiornik Wodny Łąka

43-241 Łąka, ul. Piotra Skargi 30

tel. 32/210 43 24

 

8

Zbiornik Wodny Przeczyce

42-460 Mierzęcice, ul. Targowa 2

tel. 32/380 65 87

 

9

Zbiornik Kuźnica Warężyńska

41-300 Dąbrowa Górnicza,

ul. Marianki 14 A

tel. 32/261 91 25

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

UMOWA nr ............................

 

zawarta w dniu .................... 2018 r. w Katowicach, pomiędzy

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa
, NIP: 527-282-56-16 REGON:368302575, w imieniu którego działa Zarząd Zlewni w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-086 Katowice, reprezentowany przez:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zwany w dalszych postanowieniach umowy „Zamawiającym”

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

...................................................................................................................................................................

zwany w dalszych postanowieniach umowy „Wykonawcą”,

została zawarta umowa na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy
w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: „Kompleksowe utrzymanie czystości
w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Zarządu Zlewni Katowice”
o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Kompleksowe utrzymanie czystości
w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Zarządu Zlewni Katowice”
, zwane dalej: Usługą

2. Integralną częścią umowy jest:

 • treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami
 • oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

3. Szczegółowy zakres czynności oraz wykaz budynków określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy
(Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

§ 2

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że:

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług określonych w niniejszej Umowie oraz w takim zakresie, jaki wynika z niniejszej Umowy;
 • wszystkie osoby, którymi Wykonawca będzie posługiwał się przy wykonywaniu niniejszej Umowy mają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zostaną należycie przeszkolone
  w zakresie świadczenia usług objętych niniejszą Umową, jak i przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego;
 • usługi określone niniejszą Umową zostaną wykonane w sposób profesjonalny
  i uwzględniający interes Zamawiającego;
 • będzie przestrzegał zasad poruszania się obowiązujących w miejscu świadczenia usług;
 • dochowa wszelkich aktów staranności przy obchodzeniu się ze sprzętem i innym wyposażeniem znajdującym się w miejscu świadczenia usług;
 • zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty oraz naprawić szkody wyrządzone Zamawiającemu
  w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług określonych w Umowie;
 • zobowiązuje się stosować środki czystości oraz urządzenia posiadające odpowiednie atesty;
 • wykonywać usługi określone w niniejszej Umowie w sposób nie powodujący zakłóceń lub jakichkolwiek niedogodności dla osób przebywających w budynku oraz szeroko pojętym funkcjonowaniu budynków;
 • przestrzegać zasad ochrony danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, do których może on mieć dostęp, na zasadach określonych w niniejszej Umowie;
 • posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
  i zobowiązuje się do jego kontynuowania przez cały okres obowiązywania Umowy, kopia aktualnej polisy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;

2. Wykonawca zobowiązuje się także przy wykonywaniu niniejszej Umowy:

 • nie stosować żadnych narzędzi, maszyn lub innego sprzętu, które mogłyby powodować istotny hałas lub wibracje budynków lub przeciążać istniejące systemy elektryczne lub, które mogą zagrozić integralności strukturalnej budynków lub jego części lub mogą wpływać na używanie i funkcjonowanie budynków w jakikolwiek inny sposób;
 • nie stosować żadnych materiałów lub środków do sprzątania, które mają intensywny i nieprzyjemny zapach lub mogą wpływać w jakikolwiek sposób na używanie i funkcjonowanie budynków, w szczególności chociażby zagrozić życiu lub zdrowie osób w nich przebywających;
 • nie składować żadnych materiałów lub środków lub jakichkolwiek przedmiotów, w miejscu do tego niewskazanym, które mogłyby zagrażać życiu i zdrowiu osób przebywających w budynku, jak i naruszać zasady estetyki wykonywanej Usługi.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zasadami współczesnej wiedzy w przedmiocie zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w §1 niniejszej umowy zgodnie z bieżącymi zaleceniami Zamawiającego, udzielanymi w trakcie wykonywania niniejszej Umowy oraz z zachowaniem należytej staranności i rzetelności.
 • Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o personaliach osób wykonujących przedmiotowe zadanie oraz oświadczy, że osoby te nie są notowane w Krajowym Rejestrze Karnym. Dodatkowo zobowiązuje się Wykonawcę do informowania o każdorazowych zmianach w zatrudnieniu, pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 4

Obowiązki w zakresie świadczenia usługi

 • Usługi, o których mowa w §1 niniejszej umowy, Wykonawca będzie wykonywał we wszystkie dni robocze od godz.......,
 • Wykonawca odpowiada za:
 • Należyte wykonanie Usługi, o której mowa w §1 niniejszej umowy,
 • Zamknięcie po zakończeniu sprzątania okien, drzwi do pokoi biurowych na klucz,
 • Wyłączenie urządzeń elektrycznych, świateł i zakręcenie punktów czerpania wody,
 • Włączenie instalacji alarmowej w momencie opuszczania budynku po zakończeniu sprzątania
 • Zamknięcie wszystkich drzwi wejściowych do budynku

3. Klucze do budynku oraz kody instalacji alarmowej zostaną przekazane Wykonawcy protokolarnie w pierwszym dniu obowiązywania umowy.

4. Wykonawca protokolarnie zwraca klucze Zamawiającemu w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy do godz. 1100.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za nieudostępnienie kluczy do budynku i pomieszczeń w których będzie wykonywał przedmiot umowy oraz kodów alarmowych osobom nieupoważnionym.

6. Strony ustalają, że do wykonania Usług określonych w niniejszej Umowie Wykonawca zapewnia na własny koszt sprzęt oraz materiały i środki do sprzątania. Wykonawca zobowiązuje się korzystać wyłącznie z profesjonalnego sprzętu sprzątającego oraz materiałów i środków do sprzątania wysokiej klasy.

7. Przy wykonywaniu Usług objętych niniejszą Umową Wykonawca jest uprawniony do korzystania
z energii elektrycznej oraz ciepłej i zimnej wody na koszt Zamawiającego, jednak w sposób racjonalny i w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi.

8. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz ujawniania informacji, do których może mieć dostęp przy wykonywaniu czynności określonych Umową w tym kodów alarmowych zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej zakończeniu (Ustawa o ochronie informacji niejawnych).

§ 5

Pracownicy Wykonawcy

 • Wykonawca oświadcza, że czynności objęte niniejszą umową wykonywane będą przez osoby, których wykaz wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Wykonawca dostarczę Zamawiającemu w terminie jednego dnia przed zawarciem niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że pracownicy wyznaczeni do wykonania przedmiotu Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz zostali przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy oraz przepisów BHP.
 • W przypadku jakichkolwiek zmian w Wykazie Osób, Wykonawca niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego o takiej zmianie, pod rygorem odmowy zezwolenia nowej osobie zatrudnionej przez Wykonawcę wstępu do budynku. Zamawiający oświadcza, iż ma prawo odmówić prawa wstępu osobie wskazanej w Wykazie Osób, bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany nie zwłocznie wskazać inną osobę, zamiast tej osoby, która będzie świadczyć Usługi określone niniejszą Umową.
 • Przypadek opisany w ust.2 zdanie pierwsze nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca oddeleguje czasowo na czas nieobecności danej osoby (np. z powodu urlopu lub choroby) osoby z listy rezerwowej. W takim przypadku Wykonawca powiadamia osobę upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o nieobecności danej osoby oraz czasookresie tej absencji, oraz wskazuje osobę która będzie zastępować ta osobę.
 • Wykonawca każdej osobie zatrudnionej przy wykonywaniu Usług określonych niniejszą Umową zapewnia na własny koszt odpowiedni ubiór roboczy, który powinien zostać opatrzony firmą lub inną nazwą handlową Wykonawcy (dalej „Ubiór Wykonawcy”). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt, aby każda z osób wykonujących Usługi pracowała w Ubiorze Wykonawcy oraz, aby każdy Ubiór Wykonawcy był zawsze czysty i w należytym stanie.
 • Wykonawca zobowiązuje się, że przeprowadzi na własny koszt szkolenie wszystkich osób, którymi będzie posługiwał się przy wykonywaniu Usług określonych w Umowie w zakresie:
 • opisu Budynku;
 • powierzchni pomieszczeń;
 • zasad poruszania się po Budynku, w tym przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej oraz BHP
 • szczególnego charakteru przeznaczenia powierzchni pomieszczeń oraz znajdującego się
  w pomieszczeniach wyposażenia
 • wymogów sanitarnych i epidemiologicznych oraz wymogów ochrony środowiska dotyczących świadczenia Usług stanowiących przedmiot Umowy;
 • obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych Zamawiającego
 • Zamawiający ma prawo żądania w każdym czasie pouczenia lub zmiany pracowników Wykonawcy w przypadku zaniedbywania obowiązków lub niewłaściwego ich wykonywania.
 • Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas obowiązywania Umowy odpowiednie pomieszczenie dla pracowników, z przeznaczeniem do przebrania się, składowania sprzętu i środków czystości oraz dostęp do energii elektrycznej, wody oraz odpływu kanalizacyjnego.

§ 6

Odpowiedzialność Wykonawcy

 • Wykonawca wykonując niniejszą Umowę ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nienależytej realizacji usługi utrzymania czystości w obiekcie. Odpowiedzialność materialna odnosi się również do poszkodowanych osób trzecich w wyniku nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę.
 • Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej objętej niniejszą Umową. Kopia aktualnej polisy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

§ 7

Okres obowiązywania umowy

Umowa zawarta jest na czas oznaczony, tj.: od dnia ............ do dnia 31.12.2018 r.

§ 8

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

 • Całkowita wartość świadczonej usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy, określona przez Wykonawcę w złożonej ofercie, w okresie trwania umowy, łącznie wynosi: ...................................zł netto oraz podatek VAT wg stawki 23% tj. .............. = .............................. zł brutto  (słownie: ............................)
 • Wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, ustala się na cenę: ...................................zł netto oraz podatek VAT wg stawki 23% tj. .............. = .............................. zł brutto (słownie: ............................).
 • Całkowita wartość wynagrodzenia i za pełny miesiąc świadczenia usług, o której mowa w §5 ust. 1 i 2, zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.
 • Kwoty, o których mowa w §5 ust. 1 i 2, nie mogą ulec zwiększeniu w trakcie trwania niniejszej umowy.
 • Zapłata należności za pełny miesiąc Usługi będzie odbywać się przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 • Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.

§ 9

Podwykonawcy

 • Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie potrzebnym do wykonania przedmiotu umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, odpowiedniej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie.
 • Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pracę będące przedmiotem Umowy,
  w zakresie wynikającym ze złożonej oferty.
 • Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia osobom trzecim na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym, i w niniejszej Umowie pod warunkiem, że posiadają one kwalifikacje i sprzęt odpowiedni do wykonania tych prac.
 • Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na zlecenie wykonania całości ani części przedmiotu Umowy dalszym podwykonawco (podwykonawcom podwykonawców Wykonawcy). Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowach z podwykonawcami postanowienia, zgodnie z którym podwykonawca zobowiąże się wykonać zleconą część Przedmiotu Umowy osobiście, bez prawa zlecenia jej wykonania osobom trzecim.
 • Do zawarcia umów z podwykonawcami stosuje się art. 647 1 Kodeksu cywilnego.
 • Realizacja przedmiotu zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne.
 • Do zawarcia przez Wykonawcę z podwykonawcą umowy jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia jej projektu Zamawiającemu.
 • Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi.
 • Zamawiający w terminie 5 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy z podwykonawcą, lub projektu jej zmiany, w szczególności gdy umowa z podwykonawcą zawiera postanowienia sprzeczne z treścią niniejszej umowy, a zgłasza pisemne zastrzeżenia gdy umowa ta:
  • Nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym;
  • Przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8
 • Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy z podwykonawcą
  w terminie 5 dni uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego.
 • Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, może zgłosić pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw w terminie 5 dni od otrzymania kopii zawartej umowy
  o podwykonawstwo ust. 9 – 10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 • Przepisu ust. 5-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
 • Za zapłatę wynagrodzenia tytułem prac wykonywanych przez podwykonawców z którymi na zawarcie umów Zamawiający wyraził zgodę, odpowiadają solidarnie Zamawiający i Wykonawca.
 • Płatność faktury końcowej może zostać zrealizowana po uprzednim udokumentowaniu przez Wykonawcę uregulowania płatności na rzecz Podwykonawców.
 • W razie odmowy zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani postanowień niniejszej Umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z postanowień Umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.
 • W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 14 Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace
  w kwocie należnej podwykonawcy w części równej sumie kwot wynikających
  z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
 • W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązków zapłaty na rzecz podwykonawców, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy.
 • W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10

Kontakt i wykaz osób upoważnionych

 • Do kontaktów z Wykonawcą i nadzoru nad jakością świadczonych usług oraz przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej Umowy – wyznaczeni zostali przez Zamawiającego:
 • Zarząd Zlewni Katowice –......................tel. 32/250 41 27
 • Nadzór Wodny Bielsko-Biała – .............................., tel. 33/821 64 64
 • Nadzór Wodny Bieruń - ............................., tel. 32/216 17 74
 • Nadzór Wodny Olkusz – ................................, tel. 697 101 365
 • Nadzór Wodny Pszczyna – .............................., tel. 32/210 40 07
 • Nadzór Wodny Skoczów – ..............................., tel. 33/853 33 08
 • Zbiornik Wodny Łąka - .............................., tel. 32/210 43 24
 • Zbiornik Wodny Przeczyce – ............................., tel. 32/380 65 87
 • Zbiornik Wodny Kuźnica Warężyńska – ........................., tel. 32/261 91 25
 • Osoby, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu są uprawnione do kontroli realizacji przedmiotowego zadania i w przypadku niewłaściwego jego wykonania do sporządzenia protokołu o którym mowa w §11.
 • Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza .............................. tel........................, email:.................................( koordynator)

§ 11

Kontrola jakości usługi

 • Zamawiający ma prawo kontrolowania Wykonawcy z prawidłowości realizacji umowy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad przy wykonywaniu którejkolwiek czynności objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady na swój koszt,
  w terminie do trzech dni od chwili wydania polecenia przez Zamawiającego.
 • Stwierdzone podczas bieżącej kontroli niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy niezwłocznie telefonicznie, faxem, emailem lub pisemnie.
 • Przedstawiciel Wykonawcy (koordynator) zobowiązany jest do stawienia się w miejscu wykonywania przedmiotu umowy, wyjaśnienia przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości oraz do podpisania protokołu. Protokół będzie podstawą naliczenia kar umownych. Niestawiennictwo koordynatora nie ma wpływu na przebieg kontroli i jej ustalenia. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
 • Strony ustanawiają, że w przypadku jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, wykona je nienależycie lub nie usunie wad ustalonych w trakcie bieżącej kontroli, to Zamawiający może obowiązki te wykonać zastępczo na koszt Wykonawcy, potrącając odpowiednią kwotę z miesięcznej faktury obejmującej miesiąc. W którym Zamawiający wykonał zastępczo obowiązki Wykonawcy.

§ 12

Kary umowne

 • Wykonawca zapłaci kary umowne:
  • W przypadku opóźnienia w wykonaniu którejkolwiek z czynności objętych przedmiotem umowy – w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
  • W przypadku niewykonania lub wadliwego wykonania którejkolwiek z czynności objętych przedmiotem umowy – w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w terminie ustalonym do usunięcia wad oraz 5% kwoty miesięcznego wynagrodzenia za każdą wadę;
  • W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności lub braku wyznaczenia zastępstwa pracownika Wykonawcy - w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek;
  • W przypadku odstąpienia od wykonania konkretnej czynności z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek;
  • W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od niniejszej umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy miesiąc pozostający do dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy.
 • Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
 • Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.
 • Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy kary umowne nie wyrównują rzeczywistej szkody.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy.

§ 13

Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy

 • W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży
  w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 • Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Trzykrotne protokolarne stwierdzenie wad w wykonaniu przedmiotu Umowy w okresie jednego miesiąca kalendarzowego uprawnia Zamawiającego, niezależnie od zastosowania kar umownych, do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości
  o przyczynie odstąpienia.
 • Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę informacji, do których może on mieć dostęp podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności w sprawach dotyczących systemu ochrony obiektu.

§ 14 Postanowienia końcowe

 • Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
 • Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres czynności oraz wykaz budynków

Załącznik nr 2 - Polisa OC Wykonawcy

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

.................................., dnia ................

miejscowość

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC

 

związanych z realizacją umowy nr........................ z dnia ...................... w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Zarządu Zlewni Katowice wskazanych w zapytaniu ofertowym (pkt. 5) za okres od dnia .................r.

 

na podstawie ocen jakości prac wykonanych w poszczególnych obiektach, stwierdza się:

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

1. Przedstawiciel Wykonawcy zapoznał się z oceną i wnosi/nie wnosi zastrzeżenia:

......................................................................................................................................................

2. Proponowane działania zapobiegające powstaniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości:

......................................................................................................................................................

3. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w sposobie realizacji umowy, Zamawiający naliczy kary
umowne za:

 • .............................................................. w wysokości ....................... zł
 • .............................................................. w wysokości ....................... zł

 

 

 

 

 

 

............................................. ............................................

Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................., dnia ................

miejscowość

 

Załącznik nr 1 do protokołu odbioru prac

 

Związanych z realizacją umowy nr ................ z dnia ...............r. w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Zarządu Zlewni Katowice
w miesiącu ................. dotyczy obiektu ............................................ora innych zadań związanych
z realizacją umowy.

 

L.p.

Zakres czynności

Ocena

Uwagi

Pozytywna

Pozytywna
z uwagami

Negatywna

1

Sprzątanie codzienne pokoi biurowych oraz ciągów komunikacyjnych

 

 

 

 

2

Sprzątanie pomieszczeń socjalnych/sanitarnych

 

 

 

 

3

Mycie okien

 

 

 

 

4.

Kontakt z koordynatorem

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził

 

 

 

........................................

(upoważniony pracownik)

załącznik w formacie docx