banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Uwaga zmiana terminu składania ofert oraz treści ogłoszenia

W związku z oczywistą omyłką pisarską zamawiający zmienia treść punktu 4 z "Usługa migracji powinna umożliwić import danych w formatach .xls, .csv. z programu finansowo księgowego użytkowanego w KZGW" na treść "Usługa migracji powinna umożliwić import danych w formatach .xls, .csv. z programu finansowo księgowego użytkowanego w RZGW Gliwice", mając na względzie dokonanie zmiany zamawiający poprawia tekst zamówienia oraz wydłuża termin składania ofert z dnia 29.11.2017r. godziny 11:00 na dzień 01.12.2017r. godzina 11:00 zmienia się także termin ogłoszenia rozstrzygnięcia wyniku z 30.11.2017r. na 04.12.2017r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup, instalacja i wdrożenie systemu finansowo-księgowego z uwzględnieniem migracji danych

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i wdrożenie systemu finansowo-księgowego z uwzględnieniem migracji danych obejmujący obszary funkcjonalne:

1. Finanse i księgowość;

2. Kadry i płace;

3. Majątek trwały i obrotowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Istotne warunki zamówienia:

1. Cena oferty powinna obejmować całość kosztów realizacji usługi i być podana jako cena brutto w złotych polskich,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom,

4. Usługa migracji powinna umożliwić import danych w formatach .xls, .csv. z programu finansowo księgowego użytkowanego w RZGW Gliwice,

5. odnawialna licencja na 1 rok,

6. licencja niezależna od liczby użytkowników,

7. zapewnienie aktualizacji systemu,

8. pomoc techniczna w okresie ważności licencji,

9. wsparcie w opracowaniu planu kont,

10. zorganizowanie szkoleń tematycznych,

11. określenie głównych etapów wdrożenia,

12. zapewnienie ochrony danych.

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy, a także wynikające z przepisów prawa, w tym wynagrodzenie z udzielenia licencji na użytkowanie oprogramowania w tym podatek VAT oraz akcyzowy, jeśli jest należny.

Ofertę prosimy przesłać na adres:

RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 (Sekretariat pok. 207) lub adres

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

Piotr Kołtowski tel:327774977, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tomasz Klimek tel:327774943, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: do dnia 01.12.2017r. do godziny 11:00

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia 04.12.2017r.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.

Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.