banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Nazwa zamówienia:
Dostawa oleju opałowego do ogrzewania budynków Zaplecza Eksploatacyjnego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w obiektach Zaplecza Eksploatacyjnego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz Dolny w Raciborzu przy ul. Nieboczowskiej 11 na potrzeby ogrzewania pomieszczeń.

Zakres zamówienia:
Planuje się zakup około 8 000 litrów oleju opałowego spełniającego wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz.1934), wraz z dostawą na adres Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu.

Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta cenowa na realizację przedmiotowego zamówienia powinna być wyliczona przez oferenta w taki sposób aby obejmowała również wszelkie koszty towarzyszące zamówieniu.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna określać cenę netto i brutto jednego litra oleju opałowego. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.              Do oferty należy załączyć odpis ze świadectwa jakości oleju opałowego lekkiego oraz koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Oferta powinna być zaopatrzona w nazwę, adres siedziby i telefoniczne numery kontaktowe oferenta a także powinna być przez niego czytelnie podpisana i opieczętowana.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 24 listopada 2017r.

Osoby do kontaktu z oferentem:
• Grażyna Stabla – tel. 607 220 028
Sposób i termin złożenia oferty:
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Biura Wdrażania Projektu, ul. Nieboczowska 11a, 47-400 Racibórz (osobiście, listownie lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Termin złożenia oferty: do 20.11.2017r. godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie najniższej cenowo oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia.