banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

I. Nazwa zamówienia.

„Remont chodnika eksploatacyjnego na skarpie odpowietrznej zapory Zbiornika Wodnego Wisła Czarne”.

II. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych, uwarunkowanych blisko czterdziestoletnią, bezremontową eksploatacją zapory, których celem jest przywrócenie bezpieczeństwa eksploatacji pieszego ciągu komunikacyjnego łączącego koronę zapory z obiektami techniczno-socjalnymi, zlokalizowanymi na przedpolu zapory czołowej. Przedmiotowe prace nie zostały objęte opracowaną dokumentacją projektową dla zadania pn.: „Modernizacja obiektów zbiornika wodnego Wisła Czarne – drenaż skarpy odpowietrznej, przelew stokowy, sieć piezometrów” i w związku z powyższym nie mogą być realizowane w ramach w/w zamierzenia.

Zakres robót określa podany przedmiar robót, według którego należy przygotować ofertę – uproszczony kosztorys ofertowy.

III. Opis sposobu przygotowania oferty na usługę.

Oferta musi:

• zawierać kosztorys ofertowy w formie uproszczonej

• być zaopatrzona w pieczątkę firmową, podpisana przez oferenta

• posiadać datę sporządzenia

• zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu

• uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

• zawierać kwotę netto, wartość i stawkę podatku VAT oraz kwotę brutto

IV. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia określa przedmiar robót w układzie kosztorysowym, przedstawiony w pkt. II zaproszenia do składania ofert.

V. Warunki udziału do złożenia oferty.

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) prawidłowo wykonał jedno zadanie remontowe na budowli hydrotechnicznej (zaporze ziemnej) minimum II klasy

VI. Prowadzący postępowanie: inż. Andrzej Kitel tel. (32) 210 43 24.

VII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 22 grudnia 2017 r.

VIII. Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 24.11.2017 r. do godz. 1200 w siedzibie Zarządu Zlewni Małej Wisły w Pszczynie 43 – 241 Łąka ul. Piotra Skargi 30 lub za pośrednictwem poczty a-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faks: (32) 210 43 24. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta musi być zgodna z kosztorysem i spełniać wymagane warunki.

Załącznik mogą Państwo pobrać z serwera FTP.