banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

I. Przedmiot zamówienia:

„ Remont substancji mieszkaniowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie RZGW Gliwice –

ul. Kanałowa 1,4 Łabędy przeróbka instalacji wodnej , remont daszku

ul. Śluzy 2 - Dzierżno wymiana pieca CO , okna , drzwi

ul. Dębowa 18- Rudziniec remont daszku

ul. Ściegiennego 6 Sławięcice , wymiana pieca CO"

II. Zakres robót określa załącznik nr 1, podany - przedmiar robót w układzie kosztorysowym według którego należy przygotować ofertę – kosztorys ofertowy uproszczony . Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy na wizję.

III. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta powinna zawierać :

- Kosztorys ofertowy

- Zaopatrzona w pieczątkę firmową

- Podpisana czytelnie przez Wykonawcę

- Posiadać datę sporządzenia

- Zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu

- Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

- Podana cena musi zawierać- kwota netto + 8% VAT = brutto

IV. Prowadzący postępowanie: Jerzy Lawiński tel. 077/4820405

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 13 grudzień 2017 r.

VI. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie:

do dnia 14.11.2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie Koźlu ul. Chełmońskiego 1 lub , fax-em –77/ 4829753

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z kosztorysem i spełniać wszystkie wymagane warunki.

Załącznik mogą Państwo pobrać z serwera FTP.