banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

17/02/2017 S34 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Polska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2017/S 034-061023

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 030-053348)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Tel.: +48 327774926
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 327774999
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II.

Numer referencyjny: EZ/JRP-370-1/17
II.1.2)Główny kod CPV
45240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

 

Dokończenie robót obejmujących zadanie pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II wykonywanych przez innego Wykonawcę, które zostały przerwane wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 030-053348

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 200 000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).

Powinno być:

 

1.Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

3 .Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 200 000 PLN (słownie złotych:dwieście tysięcy 00/100).

4. Kryteria oceny ofert:

— cena-60 %, – zwiększenie wysokości kary za opóźnienie w wykonaniu całości robót- 20 %, – wydłużenie gwarancji-20 %.

4a. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części I ust. 19 IDW – www.gliwice.rzgw.gov.pl

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oświadczenia lub dokumenty wymienione w §5 pkt 1)-9) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( informacje – Cz. I ust. 9.7 pkt 2 IDW ).

VII.2)Inne dodatkowe informacje: