banerek

Up

Formularze do opłaty zmiennej za usługi wodne

UWAGA - zgodnie z art. 552 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 2268 z późn. zm.), począwszy od IV kwartału 2018 roku podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać samodzielnie oświadczenia Wodom Polskim. Wzory oświadczeń zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne.html W celu ustalenia wysokości opłat, oświadczenia należy składać, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.

Oświadczenia należy przesyłać na adres właściwego Zarządu Zlewni

Sprawozdania za okres do końca III kwartału 2018 roku należy składać na dotychczasowych zasadach.

 

Tabele zawarte w formularzach (wykazach) wypełnia się oddzielnie dla każdego pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego.

Tabele dotyczące wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i wody powierzchniowej, wypełnia się oddzielnie dla każdego ujęcia wody.


 

Wykaz zawierający informacje o wydobywaniu z wód, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinaniu roślin z wód lub brzegu.docx
Wykaz zawierający informacje o wydobywaniu z wód, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinaniu roślin z wód lub brzegu.pdf
Wykaz zawierający informacje o wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód.doc
Wykaz zawierający informacje o wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód.pdf
Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi.docx
Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi.pdf
Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i wody powierzchniowej.doc
Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i wody powierzchniowej.pdf
Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej na potrzeby chowu i hodowli ryb.docx
Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej na potrzeby chowu i hodowli ryb.pdf
Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych o poborze zwrotnym.docx
Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych o poborze zwrotnym.pdf
Oświadczenie do kontroli
Informacja w sprawie średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków
 
 
Powered by Phoca Download