banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

WISE (Water Information System for Europe)

– Europejski System Informacji

 

22 marca 2007, w Światowym Dniu Wody miała miejsce oficjalna prezentacja portalu internetowego WISE (Water Information System for Europe) – Europejski System Informacji Wodnej. Stanowi on źródło wielu informacji dotyczących wody i kwestii z nią związanych, takich jak kąpieliska i inne dane dotyczące jakości wody, a także informacji na temat zakładów oczyszczania ścieków komunalnych. Portal jest wynikiem wspólnych wysiłków Europejskiej Agencji ds. Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej (DG ds. Środowiska, Wspólne Centrum Badawcze i Eurostat).

Portal dostępny jest ze strony: http://water.europa.eu. Aktualnie portal jest w języku angielskim, w przygotowaniu jest również polska wersja językowa.

 

 

Portal jest skonstruowany wokół czterech bloków:

 • Polityki dotyczące wody: ta część portalu zawiera informacje o aktualnych rozwiązaniach prawnych i polityce dotyczącej wody i kwestii z nią związanych w Unii Europejskiej. Można tu będzie znaleźć aktualne informacje dotyczące podstawowych regulacji prawnych, jak np. RDW, dyrektywa azotanowa, dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, dyrektywa dotycząca kąpielisk i wody pitnej. Również nowe, obecnie przygotowywane i negocjowane rozwiązania prawne będą prezentowane w tej części portalu. Wymienić tu można np. Strategię tematyczną dotyczącą środowiska morskiego i dyrektywę powodziową. W tej części portalu jest też miejsce dla przedstawiania inicjatyw wykraczających poza obszar UE, takich jak np. EU Water Initiative (http://www.euwi.net/), ustanowionej w roku 2002 na szczycie w Johanseburgu, mającej na celu współdziałanie na rzecz osiągnięcia tzw. Milenijnych Celów Rozwojowych w zakresie wody i sanitacji.

Już teraz można tu dotrzeć do raportu o wdrażaniu RDW (raport omówiony jest też pokrótce w kolejnej wiadomości).
Informacje w tej części portalu będą głównie w gestii Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska

 • Projekty: celem tej części portalu jest prezentacja projektów badawczych, podejmowanych w skali krajowej lub międzynarodowej, które są źródłem wiedzy, nowych rozwiązań metodologicznych i narzędzi, istotnych dla realizacji zapisów RDW i innych rozwiązań legislacyjnych dotyczących wody w UE. Obecnie, ta część portalu jest przygotowana w ramach projektu Harmoni-CA, wspieranego przez DG Research (Dyrekcja Generalna ds. Badan Naukowych). Więcej informacji o projektach można uzyskać wchodząc na stronę: http://www.wise-rtd.info/wpis/wise.html
 • Dane i zagadnienia / tematy: ta część portalu jest źródłem informacji o wielu zagadnieniach związanych z wodą, m.in.:
 • Wody w Europie
 • Zanieczyszczenie wód
 • Stan wód i monitoring
 • Zasoby wodne
 • Gospodarka wodna
 • Raporty i wskaźniki

Dla wielu obszarów tematycznych dostępne są już dane i mapy. Warto podkreślić, że dane te są ogólnodostępne, jako część publicznego interfejsu WISE GIS. W przyszłości, system ma zapewnić zainteresowanym specjalistom dostęp i możliwość ściągnięcia danych, które kraje członkowskie przekazują instytucjom UE. Powinno to przyczynić się do uproszczenia procesu przekazywania danych przez kraje członkowskie, zgodnie z wymogami RDW i innych regulacji prawnych dotyczących wody. Gospodarzem tej części portalu jest EEA; dostęp do tej części portalu możliwy jest też ze stron EEA: http://www.eea.europa.eu/themes/water . Aktualnie na stornie znaleźć można m.in. mapę ‘Azotany w rzekach Europy’ czy artykuł na temat niedoborów wody.

 • Użyteczne odnośniki (linki): głównym założeniem tego elementu portalu jest zapewnienie dostępu do wszelkich serwisów i informacji związanych z wodą w obszarze UE, a zwłaszcza informacji i serwisów będących w gestii Komisji Europejskiej. Z tego względu, w tej części portalu znaleźć można odnośniki do wybranych projektów i aktywności realizowanych w następujących instytucjach KE:
 • Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwo i Przemysł
 • Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
 • Wspólne Centrum Badawcze
 • Eurostat
 • Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych

Materiały źródłowe:
WISE – Water Information System for Europe: http://water.europa.eu
Europejska Agencja Środowiska – tematyczna strona systemu WISE: http://www.eea.europa.eu/themes/water

Serwis prasowy Komisji Europejskiej, 22/03/2007. Polityka wodna: państwa członkowskie UE powinny zwiększyć starania na rzecz dobrej jakości wody.