banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych

W legislacji środowiskowej UE ważną role odgrywa Dyrektywa w sprawie Strategicznych Ocen Środowiskowych, której celem jest zapewnienie, iż w procesie tworzenia polityk i planów zarządzania zostaną zidentyfikowane i ocenione ich skutki środowiskowe. Innym ważkim elementem legislacji środowiskowej UE jest RDW, która stawia za cel osiągnięcie dobrego stanu jakości wód do roku 2015. Obydwie te dyrektywy dają dobre podstawy dla uzyskania wymiernej poprawy jakości zasobów wodnych w Europie, i szerzej poprawy jakości środowiska. Grupa ekspertów brytyjskich przeanalizowała zapisy i wymogi obydwu dyrektyw pod kątem wskazania możliwości działań, które pozwoliłyby na jednoczesne osiąganie celów określanych przez obydwie dyrektywy.

Więcej...
Wyniki tej analizy wskazują na korzyści wynikające z jednoczesnego wdrażania tych dwu kluczowych dla środowiska dyrektyw. Zasadniczym elementem łączącym dwie dyrektywy było przygotowywanie planów zarządzania obszarze zlewni, wymaganych przez RDW. Analiza Strategicznych Ocen Środowiskowych planów zarządzania obszarem zlewni pozwoliła na zidentyfikowanie zasadniczych wspólnych procedur, do których należą:

  • gromadzenie podstawowych danych – wiele danych hydrologicznych i geologicznych zgromadzonych dla charakteryzowania zlewni zgodnie z wymogami RDW, będzie też przydatnych jako dane o zasobach wodnych dla potrzeb raportu w sprawie Strategicznych Ocen Środowiskowych. Analogicznie, dane pozyskane dla potrzeb wcześniejszych Strategicznych Ocen Środowiskowych mogą być wykorzystane w procesie charakteryzowania zlewni. Może to być pomocne dla przewidywania oddziaływań na środowisko wodne podczas oceny jakości wody, zgodnie z wymogami RDW oraz podczas Strategicznych Ocen Środowiskowych i innych planów i programów, dotyczących np. zagospodarowania terenu czy planów rozwoju transportu.
  • ocena alternatywnych rozwiązań – ocena różnych wariantów planów zarządzania obszarem zlewni w ramach Strategicznych Ocen Środowiskowych pozwoliłaby na zapewnienie zgodności z tym wymogiem RDW. Byłoby to też korzystne przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru określonej opcji planu zarządzania obszarem zlewni.
  • ocena polityk – Strategiczne Oceny Środowiskowe planów zarządzania obszarem zlewni mogłyby dać podstawę dla dopracowania i wzmocnienia treści polityk dotyczących planów zarządzania obszarem dorzecza; może to być pomocne dla wskazania działań najlepiej zapewniających zrównoważone zarządzanie obszarem dorzecza
  • propozycje procedur naprawczych – możliwe byłoby zaproponowanie możliwych zmian planów zarządzania obszarem dorzecza, w celu uwzględnienia oddziaływań zidentyfikowanych w procesie Strategicznych Ocen Środowiskowych; przyczyniłoby się to do osiągnięcia celów zdefiniowanych w RDW.
  • konsultacje i udział społeczny – zaangażowanie różnych partnerów w procesie konsultacji dotyczących łącznie obydwu dyrektyw pozwoliłoby na holistyczne zarządzanie zasobami wodnymi

Przedstawione powyżej argumenty, wskazują, zdaniem autorów, na liczne korzyści wynikające z łącznego wdrażania obydwu dyrektyw.

Materiały źródłowe:
Science for Environment Policy. EC DG Env News Alert – wydanie 12, marzec 2006
Carter J., Howe J. The water framework directive and the strategic environmental assessment directive: exploring the linkages. Environmental Impact Assessment Review, 2006; 26:287-300