banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Farmaceutyki w środowisku

Najnowszy przegląd literatury wskazuje, że farmaceutyki są powszechnie obecne w środowisku wodnym Włoch, w stężeniach bliskich do tych, które mogą wywoływać negatywne efekty ekotoksykologiczne. W związku z powyższym badacze sugerują, że dla uniknięcia potencjalnych zagrożeń środowiskowych należy udoskonalić procesy unieszkodliwiania ścieków w zakresie sprawności usuwania z nich leków.

Więcej...
Farmaceutyki są powszechnymi zanieczyszczeniami dostającymi się do środowiska z wielu rozproszonych miejsc: z urządzeń produkcyjnych, z hodowli ryb, z hodowli zwierzęcej i obiektów związanych z leczeniem ludzi. W konsekwencji, znaczące ilości farmaceutyków docierają do oczyszczalni ścieków, i jeśli nie są właściwie usuwane, są odprowadzane do wód powierzchniowych, gdzie mogą ulegać akumulacji i osiągać stężenia oddziaływujące na organizmy żywe.

Badania wykonane we Włoszech wykazały w wodach i osadach głównych rzek obecność wielu farmaceutyków tzw. priorytetowych, występujących w stężeniach od 0.1 do 250 ng/l. W ściekach 9 oczyszczalni na terenie Włoch niektóre farmaceutyki osiągały stężenia wyrażane w mikrogramach.
Badania literaturowe wykazały, że zdolność usuwania farmaceutyków ze ścieków jest na ogół niższa od 40% i w dużym stopniu zmienna w ciągu roku.
Stężenia farmaceutyków w środowisku osiągają stężenia znacznie niższe niż te stosowane w celach leczniczych, ale niebezpieczne może być długotrwałe narażenie organizmów żywych na mieszaninę wielu preparatów. Badania włoskie sugerują, że przy obecnych poziomach farmaceutyków nie można wykluczyć ich efektów biologicznych w środowisku. Konieczne jest zatem intensywne poszukiwanie rozwiązań technologicznych, w tym możliwości jakie oferuje zaawansowane oczyszczanie ścieków (trzeciego stopnia).

Materiały źródłowe:
Science for Environment Policy, DG ENV News Alert Service, numer 13, marzec 2006
Zuccato E, Castiglioni S, Fanelli R, Reitano G, Bagnati R, Chiabrando Ch, Pomati F, Rossetti C, Calamari D. Pharmaceuticals in the Environment in Italy: Causes, Occurrence, Effects and Control. Environmental Science and Pollution Research 2006; 1: 15-21. Artykuł dostępny na stronie: http://www.springerlink.com/content/l377372602504121/fulltext.pdf