banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Poprawa wdrażania polityki przez udział i konsultacje społeczne

Realizacja zapisów RDW w krajach członkowskich UE jest procesem złożonym i wymagającym również dla administracji regionalnej. Zespół badawczy w Niemczech zidentyfikował obszary niepewności ograniczające wdrażanie RDW i zaproponował zwiększenie udziału społeczeństwa w procesie wdrażania polityki środowiskowej.

Więcej...
W przeprowadzonych analizach wytycznych dla wdrażania RDW zidentyfikowano dwa obszary niepewności:

  1. normatywne, jako że RDW nie ustala wszystkich parametrów związanych z wdrażaniem Dyrektywy w krajach członkowskich. Wynika to po części z różnic kulturowych, w wykorzystaniu wód, czy problemów z wodą występujących w poszczególnych krajach. Zagadnienia te muszą być rozwiązywane indywidualnie w regionach.
  2. informacyjne, wynikające z faktu, że podejmujący decyzje nie dysponują pełną informacją na temat aktualnego i przyszłego stanu części wód, źródeł zanieczyszczeń i efektów zaproponowanych działań naprawczych.

Zespół przeanalizował RDW oraz trzy dokumenty obejmujące wytyczne do wdrażania RDW i sformułował następujące wnioski:

  1. ogólnie, RDW pomija problem niepewności wynikających z wdrażania Dyrektywy i wyznacza tylko ogólne kierunki rozwiązań
  2. pierwszy dokument wytycznych: Ekonomia i Środowisko, Wateco, 2002 podkreśla „Braki w informacjach i wiedzy” w RDW i proponuje poprawę w komunikowaniu się ze społeczeństwem i użytkownikami wód dla uzupełnienia braku informacji
  3. drugi dokument: Wytyczne dla analizy presji i oddziaływań, Impress, 2003 wskazuje, że niepewności związane z wdrażaniem RDW powinny być usuwane w już w początkowej fazie przez właściwie ukierunkowane projektowanie programów monitoringu i rosnące doświadczenia ekspertów
  4. trzeci dokument: Wytyczne procesu planowania, Proclan, 2003 stwierdza, że niepewności związane z wdrażaniem RDW wynikają ze zdarzeń poza naszą kontrolą; w wytycznych argumentuje się, że strategie planowania odgrywają decydująca rolę w ograniczaniu niepewności, nie proponując jednak konkretnych rozwiązań

Wg autorów opracowania, udział społeczny zmniejszy zakres niepewności gdyż:

  1. uzgodnienia dokonywane z różnymi użytkownikami wód w zakresie interesów i celów zmniejszają niepewności normatywne
  2. wzajemne kontakty i poszerzanie przez decydentów wiedzy na temat akceptacji społecznej dla proponowanych rozwiązań zmniejsza niepewność informacyjną

Materiały źródłowe:
Science for Environment Policy, DG ENV News Alert Service, numer 21, maj 2006
Newig J, Pahl-Wostl C, Sigel K. The Role of Public Participation in Managing Uncertainty in the Implementation of the Water Framework Directive. European Environment 2005; 15: 333–343. Artykuł dostępny na stronie: http://www.usf.uni-osnabrueck.de/~jnewig/Newig_Pahl-Wostl_Sigel_2005%20preprint.pdf