Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 17106

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka  powodziowego i zarządzania nim z 23 października 2007 r. wchodzi w życie

 

 

Od 26 listopada 2007 roku  zaczęła obowiązywać dyrektywa powodziowa, która jest ważnym uzupełnieniem legislacji  UE dotyczącej wody. Dyrektywa jest w pełni spójna z Ramową Dyrektywą Wodną  (RDW) i obejmuje wszelkie typy powodzi: związane z rzekami i jeziorami, występujące na obszarach miejskich i w strefach przybrzeżnych, czy wreszcie spowodowane gwałtownymi burzami  czy tsunami.

Nadrzędnym celem dyrektywy jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie  następstw powodzi w państwach  Unii Europejskiej.

Stavros Dimas, Komisarz  ds Środowiska stwierdził, iż dla państw członkowskich ważne jest zapobieganie występowaniu powodzi oraz ochrona  obszarów, które mogą  ucierpieć na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma także przygotowanie obywateli jak należy sobie radzić w przypadku wystąpienia powodzi. Nowa legislacja (dyrektywa powodziowa)  obliguje państwa członkowskie do  oceny ryzyka powodziowego, informowania obywateli na potencjalnie zagrożonych obszarach oraz zaangażowania społeczeństwa w proces planowania

 

 

Wdrażanie dyrektywy w krajach członkowskich będzie  przebiegało w trzech etapach:

 

 

W dłuższej perspektywie czasowej, oszacowania ryzyka  powodziowego będą modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się warunków w  obszarach dorzeczy, również tych związanych ze zmianą klimatu czy częstością  występowania powodzi. 

Ważnym aspektem tej dyrektywy jest udział społeczeństwa  oraz przejrzystość postępowania. Państwa członkowskie są zobowiązane do  publicznego udostępnienia ocen ryzyka i zagrożenia powodziowego oraz planów  zarządzania ryzykiem powodziowym. Przygotowywanie planów zarządzania  powodziowego powinno być skoordynowane z udziałem społeczeństwa w planach zarządzania  obszarami dorzecza zgodnie z RDW.

W wymiarze międzynarodowym, państwa członkowskie są  zobowiązane do skoordynowania działań w obrębie międzynarodowych obszarów  dorzecza pomiędzy państwami członkowskimi UE, jak też z krajami ościennymi.

 

Materiały źródłowe:

Dyrektywa 2007/60/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i  zarządzania nim z 23 października  2007 r. (Official Journal L 288,  6.11.2007, str.27).

Environment: Directive on flood risk management comes  into force. Informacja prasowa Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1766&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

A new EU floods directive. Strony Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm

 

Europolitics,  nr 3421, 27/11/2007