banerek

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie uregulowania przez marszałków województw i starostów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, na które czeka część podległych mu pracowników.

W piśmie wysłanym do Głównego Inspektora Pracy Prezes Wód Polskich Przemysław Daca wskazał przepisy, z których wynika, że pracownicy Wód Polskich, którzy do końca ubiegłego roku pracowali w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz starostwach powiatowych i 1 stycznia stali się z mocy ustawy Prawo wodne pracownikami Wód Polskich, tzw. trzynastki powinni otrzymać od swoich dawnych pracodawców.

Prezes Wód Polskich poinformował, że docierają do niego niepokojące sygnały od części pracowników, którzy nie otrzymali dotąd informacji od swoich dotychczasowych pracodawców w sprawie wysokości i terminu wypłacenia im trzynastek. Prezes Przemysław Daca dodał, że przedstawił ten problem w piśmie z dnia 16 lutego 2018 r., które skierował do wszystkich marszałków województw. Z odpowiedzi, które otrzymuje Prezes Wód Polskich wynika, że niektórzy marszałkowie zamierzają uchylić się od obowiązku wypłaty trzynastych pensji pracownikom, którzy nabyli u nich takie prawo.

Prezes Przemysław Daca wskazuje, że prawo do tzw. trzynastek dla części pracowników Wód Polskich mogą ustalić wyłącznie organy samorządu terytorialnego. Marszałkowie województw, a w szczególności powołani przez nich likwidatorzy wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, dysponują dokumentacją płacową oraz listami obecności pracowników, którzy otrzymywali wynagrodzenie w 2017 roku. Te źródła są miarodajną, właściwą i jedyną podstawą do ustalenia prawa do „trzynastek”. Prezes Wód Polskich zauważa też, środki na te wynagrodzenia powinny zostać zabezpieczone w budżetach urzędów marszałkowskich na 2017 r.

Pobierz skan pisma Prezesa PGW Wody Polskie do Głównego Inspektora Pracy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) przyjmowanie wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie się odbywało w godz.
7.00 – 17.00 w pokoju nr 104 (sala konferencyjna).

KOMUNIKAT Dot. : zamknięcia żeglugi na Odrze od km 55,0 do km 181,3 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w związku z zalodzeniem wszystkich kanałów śluzowych, śluz oraz rozwojem zjawisk lodowych na rzece Odrze od dnia 26.02.2018 r. od godziny 8.00 zamyka dla żeglugi do odwołania szlak żeglowny Odry od km 55,0 do km 181.3 (granica PGW WP RZGW w Gliwicach). Załogi wszystkich statków znajdujących się na powyższym szlaku proszone są o właściwe zabezpieczenie jednostek na postój zimowy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu informuje o zmniejszeniu głębokości tranzytowej na odcinku rzeki Odry od stopnia wodnego Januszkowice (km 105,6) do  stopnia wodnego Krępa (km 114,5) do poziomu 130 cm, ze względu na trwające prace modernizacyjne jazu piętrzącego Januszkowice. Obniżenie NPP o 50 cm na stopniu wodnym Krępa będzie trwać w okresie od 5.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

Informujemy o planowanym zamknięciu żeglugi na rzece Odrze na odcinku od stopnia Zawada km 174,8 do stopnia Ujście Nysy km 180,4 od dnia 29.01.2018 do 01.03.2018r. Przerwa w żegludze wiąże się z pracami rozigliczania jazu Ujście Nysy dla wykonania oceny stanu technicznego i robót utrzymaniowych. 

Informacja w sprawie właściwości organów PGW WP w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (po 1 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne oraz zmian ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) 

17 stycznia 2018r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk powołał Przemysława Dacę na stanowisko prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dotychczasowemu zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ akt powołania na nowe stanowisko wręczyli sekretarz stanu w MGMiŻŚ - Jerzy Materna oraz podsekretarz stanu w MGMiŻŚ - Anna Moskwa. W przekazaniu dokumentów w siedzibie Wód Polskich w Warszawie uczestniczyli zastępcy prezesa Wód Polskich: Iwona Koza i Mateusz Balcerowicz oraz dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Andrzej Kulon.

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. podmiotu odpowiedzialnego za analizę sprawozdań z realizacji KPOŚK oraz terminów ich przygotowania (art. 89 ust. 1 oraz art. 240 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566)), informujemy o konieczności wypełnienia ankiety sprawozdawczej z realizacji KPOŚK za rok 2017 oraz przesłania jej w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na płycie CD do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 31 stycznia 2018 r. oraz drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, uprzejmie informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wstąpiły z mocy ustawy w zawarte przez marszałków województw lub samorządowe jednostki organizacyjne (zarządy melioracji) umowy dotyczące: