banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – partner merytoryczny I Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu, serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Odra – rzeczna droga”.

W dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Po gwałtownych opadach na południu Polski nie zanotowano żadnych uszkodzeń na wałach przeciwpowodziowych. W Warszawie, zgodnie z prognozami przepływu wody w Wiśle, nie występuje zagrożenie związane ze zbliżającą się falą wezbraniową. Ochrona przed powodzią jest jednym z najważniejszych zadań Wód Polskich.

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę (22 lipca) fala wezbraniowa spowoduje, że stan wody na stacji wodowskazowej w Zawichoście podniesie się do 540 cm, po czym zacznie opadać. W poniedziałek (23 lipca) w stolicy woda osiągnie poziom 290 cm, czyli dużo poniżej stanu ostrzegawczego (600 cm) i alarmowego (650 cm). Obecnie jej stan wynosi 68 cm. Nie przewiduje się zatem zagrożenia. Poniżej Warszawy fala wezbraniowa ulegnie dalszemu spłaszczeniu. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, Zbiornik Włocławek, który obecnie piętrzy wodę na minimalnym poziomie, będzie zdolny przejąć część fali.

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące umożliwienia Wnioskodawcom, ubiegającym się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej
w perspektywie UE na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód lub ich dobrego potencjału, również dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2018 r. od godziny 12.30  do godziny  19.00  wstrzymuje żeglugę na odcinku od pomiędzy śluzą Krapkowice km 123,5 a śluzą Rogów  km 129,7  rzeki  Odry, ze względu  na  odbywającą  się  imprezę na  wodzie  organizowaną  przez  Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że podjął wszelkie działania oraz zintensyfikował pracę swoich służb w związku z sytuacją hydrologiczną, zapowiadanymi opadami deszczu w zlewniach górnej Odry i Małej Wisły oraz ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego w powiatach bielskim, cieszyńskim, żywieckim i mieście Bielsko-Biała przez Wojewodę Śląskiego.
Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu wodą zbiorniki administrowane przez PGW WP RZGW w Gliwicach wydatnie ścięły falę wezbraniową co zwiększyło bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców regionu. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przy stałej współpracy z czeskim odpowiednikiem – Povodi Odry oraz administratorem największego zbiornika w regionie (Goczałkowice) – Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A., utrzymuje na wszystkich swoich zbiornikach ponad 100% rezerwy powodziowej. Oznacza to przygotowanie na zretencjonowanie wody wezbraniowej w czasie ewentualnego, kolejnego opadu deszczu. Urządzenia hydrotechniczne ochrony przeciwpowodziowej pracują zgodnie z instrukcjami i przyczyniają się do bezpiecznego przejścia wód wezbraniowych na ciekach.
Tam, gdzie na rzekach osiągnięty został lub przekroczony stan ostrzegawczy na większości wodowskazów notuje się trend malejący lub nie wykazujący zmian. Służby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach pracują w systemie 24-godzinnego dyżuru do odwołania, aby stale monitorować sytuację na rzekach i zbiornikach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 18.07.2018r. godzina 12:00 otwiera się dla żeglugi zabytkową śluzę Koźle na rzece Odrze w Kędzierzynie-Koźlu.

W minioną sobotę, 14 lipca 2018 r. nad Wisłę i do Wisły już po raz drugi przyjechali biegacze z południa kraju, by wystartować w „Biegu do źródeł Wisły”, zorganizowanym przy współpracy z PGW Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Chęć uczestnictwa w biegu górskim na dwóch dystansach: 13 km i 21 km zgłosiło łącznie ponad 200 osób. Na linii startu spotkało się 165 biegaczy, którzy rywalizowali o nagrody rzeczowe, pokonując własne słabości i stawiane przed sobą wyzwania. Biegi górskie należą do bardziej wymagających, zwłaszcza technicznie niż te obywające się po płaskiej nawierzchni. Choć wymuszają na zawodnikach niełatwe przygotowania, pozwalają zamienić asfalt i miejskie przestrzenie na kontakt z naturą.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w  dniu 14 lipca od  godziny 8.00 do godziny 18.00  zamyka  śluzę  pociągową w   Rogowie  km 129,7 rzeki Odry,  ze  względu  przerwę  w  dostawie  energii elektrycznej  przez  Tauron.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach posiadając świadomość znaczenia realizacji projektu przebudowy polderu Żelazna dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oświadcza, iż trwa proces przekazywania Wodom Polskim przez Marszałka Województwa Opolskiego dokumentacji opracowanej dla inwestycji. Równolegle w Urzędzie Miasta Opole rozpatrywane są kwestie zmiany beneficjenta oraz przygotowania Aneksu do umowy na finansowanie przedsięwzięcia.