banerek

Wiele entuzjazmu i radości towarzyszyło uczestnikom rejsu po rzece Odrze – Laureatom konkursu plastycznego pn. „Odra – rzeczna droga”, który zorganizowało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wraz z Wojewodą Opolskim. Oprócz podarków nagrodą w konkursie był również rejs statkiem po Odrze, który odbył się 19 września br.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 13.09.2018 r. zamyka dla żeglugi komorę północną śluzy Rudziniec do odwołania. Komora północna zostaje wyłączona z eksploatacji z uwagi na rozpoczęcie robót związanych z przeglądem i konserwacją przez firmę Skanska SA. W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do oznakowania i poleceń załogi śluzy.

W dniu 6 września 2018r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z inicjatywy Komisji Sejmowej ds. Służb Specjalnych odbyło się wielostronne spotkanie poświęcone współpracy poszczególnych jednostek rządowych ze służbami specjalnymi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele PGW WP: Krzysztof Woś - Z-ca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą oraz Łukasz Lange – Dyrektor PGW WP RZGW w Gliwicach. W czasie obrad przed komisją przy współudziale służb Wojewody Śląskiego poruszano m.in. aspekty powstającego zbiornika Racibórz Dolny w zakresie prowadzonych prac względem założonego harmonogramu robót oraz możliwych, skutecznych działań wynikających z potencjalnej problematyki inwestycji. Przedstawiciele PGW WP odnieśli się do terminu ukończenia projektu, zapewniając, że ujęta w harmonogramie data zakończenia budowy – Styczeń 2020r. nie jest zagrożona przy założeniu, że nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w  dniu 11 września 2018 r. od  godziny 6.00  do godziny 12.00  wstrzymuje żeglugę na odcinku  od  stopnia  wodnego  Wróblin  km  157,7  do  stopnia  wodnego  Dobrzeń  km  164,2 z  uwagi  na  konieczność  wykonania  robót  budowlanych  na  jazie  we  Wróblinie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 21.08.2018 r. wprowadza ograniczenie w szerokości żeglownej toru wodnego w km 33+650 Kanału Gliwickiego, w rejonie mostu drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach.
Zawężenie toru wodnego wynika z prowadzonych robót remontowych przedmiotowego mostu, realizowanych przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach na zlecenie miasta Pyskowice.
Prosimy o stosowanie się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas przepływania zawężonym odcinkiem Kanału Gliwickiego.   

Około 130 żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej biegnie w „Sztafecie 100-lecia Niepodległości” wzdłuż królowej polskich rzek – Wisły. Startując ze źródeł i ujścia Wisły, po przebiegnięciu blisko 1 100 kilometrów zespoły spotkają się w Warszawie. W ten sposób Wojska Obrony Terytorialnej przy partnerstwie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach czczą setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W minionym tygodniu doszło do spotkania Burmistrza Miasta Bierunia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Głównym tematem spotkania były działania podejmowane w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Bierunia i zarządzania ryzykiem powodziowym w obszarze gminy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 03.08.2018 r. godz. 6:00 otwiera dla żeglugi komorę południową śluzy Łabędy.
Komora północna zostaje wyłączona z eksploatacji z uwagi na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z jej modernizacją. W  związku z powyższym prosimy o stosowanie się do oznakowania i poleceń załogi śluzy.   

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 03/2018
z dnia 02.08.2018 r.

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek w dniu 31 lipca 2018 r. dokonał wizytacji placu budowy największej aktualnie inwestycji o znaczeniu hydrotechnicznym w Polsce. Powstający zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny – polder, zabezpieczy przed powodziami ze strony rzeki Odry nawet 2,5 mln. mieszkańców trzech województw: śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego.