banerek

W Bieruniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – główny podmiot odpowiedzialny za gospodarowanie wodami na obszarze województwa śląskiego, opolskiego i części małopolskiego, zakończył rozpoczęte we wrześniu 2018r. zadanie istotne dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Przemszy.

Bilansem blisko 16 tys. prześluzowanych jednostek oraz przeprawą kilkuset tysięcy ton ładunku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – administrator Kanału Gliwickiego zamknął niedawno ten szlak nawigacyjny dla żeglugi. Jednostki pasażerskie i barki transportowe powrócą na wody Kanału – części Odrzańskiej Drogi Wodnej, wiosną bieżącego roku.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje,  że  od  dnia  8 stycznia 2019 r.  zamyka  dla żeglugi  odcinek  rzeki  Odry  od  km  51,000  do  km  181,300.  Otwarcie  żeglugi  na  tym  odcinku  nastąpi  po  zakończeniu  sezonu  zimowego,  w  okresie zależnym od panujących warunków  atmosferycznych.  O  wznowieniu  żeglugi  powiadomimy  odrębnym  komunikatem.

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2018 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim i Kanale Kędzierzyńskim z dniem 22.12.2018 r. Armatorzy, których jednostki pływające nie biorą udziału w pracach związanych z modernizacją śluz proszeni są o niezwłoczne opuszczenie Kanału Gliwickie

W Katowicach dobiega końca 24. Sesja Konferencji Stron Konwencji ws. Zmian Klimatu. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 20 tysięcy osób z 190 krajów, wśród nich: politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i sfery biznesu. W panelu dyskusyjnym „Zarządzanie zasobami wodnymi w kontekście zmian klimatu”, który odbywał się 14 grudnia br. swoimi poglądami i doświadczeniem podzielili się ministrowie ds. zasobów wodnych różnych krajów.

Uprzejmie prosimy o wnoszenie opłaty za usługi wodne (opłata stała, zmienna) na indywidualne rachunki bankowe podane w przesłanych do Państwa informacjach o wysokości opłat za usługi wodne.

Wpłaty przyjmowane są przez PGW WP za pomocą Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP), który generuje dla każdej decyzji będącej podstawą do sporządzenia informacji odrębny unikatowy nr rachunku bankowego.

W przypadku wnoszenia opłat za kilka informacji na jeden z podanych w nich rachunków bankowych na Państwa kontach rozliczeniowych powstają nieścisłości. Wnoszenie opłat z wykorzystaniem systemu SIMP pozwala nam na automatyczne przyporządkowanie wpłacanych przez Państwa środków do zobowiązań wynikających z wystawionych informacji.

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 03/2018

z dnia 04.12.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że od dnia 3 grudnia 2018 r. zamyka dla żeglugi śluzę pociągową na stopniu Wróblin w  km 157,7 rzeki Odry, z uwagi na przystąpienie do remontu komory śluzy. Jednocześnie informujemy,  że do czasu wystąpienia zjawisk lodowych istnieje możliwość śluzowania jednostek śluzą małą, ale przy ograniczonej do 150 cm głębokości żeglugowej. 

14 listopada 2018 r. zbiornik Przeczycko-Siewierski na rzece Czarna Przemsza stał się przedmiotem zainteresowania najmłodszych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu skorzystali z okazji, by poznać szczegóły pracy zbiornika, jego funkcje oraz historię. Spotkanie nad brzegiem zbiornika i w budynku wieży spustów pozwoliło uczniom i ich opiekunom poszerzyć wiedzę z zakresu gospodarki wodnej oraz rolę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.