Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Opole
Odsłony: 1188

 

GL.ZUZ.3.421.53.2018.BS                                Opole 7 lutego 2018

Informacja o wszczęciu postępowania

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1121), w związku z art. 545 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29-12-2017 r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Pana Kazimierza Kurowskiego właściciela Pracowni Projektowej PROKOM w Opolu, pełnomocnika Gminy Olesno, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez pana Sylwestra Lewickiego Burmistrza Olesna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, w zakresie przebudowy rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej - ul. Leśnej przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 494 - ul. Częstochowską w m. Świercze gm. Olesno, pow. Olesno, poprzez zarurowanie rowu, o parametrach:

Lokalizacja oraz zasięg oddziaływania przebudowy rowu drogowego poprzez jego zarurowanie:

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo, wterminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Akta sprawy są do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, w pokoju nr 2, w godz. 7.30 + 14.30.