banerek

GL.ZUZ.2.421.279.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przepustu nad ciekiem Osiny o średnicy Ø1200 zlokalizowanego pod projektowanym chodnikiem w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu – Zdroju

GL.ZUZ.2.421.79.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Firmie AMW NAWROT S.J. pozwolenia wodnoprawnego na zrzut oczyszczonych ścieków przemysłowych do cieku Ożarowickiego za pomocą istniejącego wylotu brzegowego W2 na działce 488/3 w Pyrzowicach przy ul. Ułanów 1

GL.ZUZ.2.421.20.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia firmie P.P.U.H. „PROMET” Sp. Jawna Kazimierz Gabryś, Ewa Gabryś Staszałek pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi oczyszczonych ścieków i wód opadowych z projektowanej stacji paliw i myjni samochodowej na działce nr 114/16 w Bestwinie oraz wykonanie dwóch bloków retencyjno - rozsączających

GL.ZUZ.2.421.9.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bestwina, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do ziemi oraz wykonanie urządzeń wodnych w ciągu drogi powiatowej nr 4403S – ul. Witosa w Bestwinie – od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Młyńską.

GL.ZUZ.2.421.265.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych z terenu zakładu do wód, budowę wylotu brzegowego do potoku Rudawka w km 2+045, zarurowanie odcinków rowów melioracyjnych.

GL.ZUZ.2.421.273.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych: studni S-3C i S-3D do poboru wody na terenie zakładu Danone Sp. z o.o. Fabryka w Bieruniu przy ul. Świerczynieckiej 85.

GL.ZUZ.2.421.301.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Psarach pozwolenia wodnoprawnego na odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych z osiedla domków jednorodzinnych w Malinowicach oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących wyłącznie ścieki bytowe, z oczyszczalni ścieków „Malinowice” do rowu ziemnego, zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 813/1, obręb Malinowice, gmina Psary, powiat będziński.

GL.ZUZ.2.421.82.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych miasta Skoczowa.

GL.ZUZ.2.421.216.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90/175 rzeki Przemszy w km 70+532 na działce nr 6715/8 obręb Poręba – przekroczenie metodą podwieszenia rurociągu do obiektu mostowego od strony wody dolnej.

GL.ZUZ.2.421.89.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni biologicznej oraz oczyszczonych ścieków opadowych do rowu melioracyjnego R-45 oraz na wykonanie urządzeń wodnych – 2 wylotów do w/w rowu na działce nr 527/37, m. Zbytków, gm. Strumień.