banerek

GL.RUZ.421.21.2018.BS                                                         Gliwice, 23 marca 2018 r.

GL.RUZ.421.22.2018.BS

 

                                         Z A W I A D O M I E N I E

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 122 ust. 1 pkt 1, pkt 3, art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w związku z art. 545 ust. 4 i ust. 5 oraz art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),

                                                     informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Zarządu Spółki Akcyjnej CTL Maczki-Bór, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Długiej 90, o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

• wykonanie na urządzeń wodnych: - zbiornika retencyjno-chłonnego Z1 wraz wylotem W1 (na działce nr 2828/96 obręb Porąbka), - zbiornika retencyjno-chłonnego Z2 wraz z wylotami W2 i W3 (na działkach nr 2826/31, 2827 obręb Porąbka);

• wprowadzanie do ziemi: - poprzez zbiornik retencyjno-chłonny Z1 ścieków stanowiących wody opadowe i roztopowe z jezdni drogi technologicznej, placu mieszalnika, placu przeładunkowego, torowiska kolejowego oraz terenów zielonych oraz ścieków przemysłowych pochodzących z myjni wagonów, - poprzez zbiornik retencyjno-chłonny Z2 ścieków stanowiących wody opadowe i roztopowe z jezdni technologicznej, pobocza drogi praz terenów zielonych; w ramach inwestycji „Budowa nowej infrastruktury kolejowej w rejonie stacji Bór Dolny dla rekultywacji terenu CTL Maczki-Bór”. Informujemy ponadto, że:

• z dokumentacji sprawy nie wynika, że ścieki przemysłowe pochodzące z myjni wagonów stanowią ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody, ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy, wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, a także ścieki przemysłowe będące mieszaniną ścieków bytowych, wód z odwodnienia zakładów górniczych, wód chłodniczych, wód opadowych lub roztopowych lub ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody, których wprowadzanie do ziemi dopuszcza § 13 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800);

Przez ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne rozumie się ścieki pochodzące z sektorów przemysłowych wyszczególnionych w załączniku nr 5 do w/w rozporządzenia Ministra Środowiska; Mając na uwadze powyższe, na podstawie 125 oraz art. 126 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, na podstawie zgromadzonych dowodów, tut. organ nie ma podstaw do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi, poprzez zbiornik Z1, ścieków przemysłowych pochodzących z myjni wagonów; Zgodnie z art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r. wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia dodatkowych dowodów, celem udowodnienia, że ścieki przemysłowe pochodzące z myjni wagonów mogą być wprowadzane poprzez zbiornik Z1 do ziemi;

• zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 8 maja 2018 r.;

• zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale zgód wodnoprawnych (pokój nr 315, tel. 32 7774928);

• zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

• z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) i zgodnie z art. 545 ust. 4 oraz ust. 5 tej ustawy, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie (czyli przed 1 stycznia 2018 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe (czyli ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne), a organy, które po wejściu w życie ustawy utraciły właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych (w tym Marszałek Województwa Śląskiego), przekazały sprawy wszczęte i niezakończone organom właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, przy czym zgodnie z art. 397 ust. 1 Prawa wodnego organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych (do których zalicza się pozwolenia wodnoprawne, w myśl art. 388 ust. 1 pkt 1) są właściwe organy Wód Polskich;

• na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 1 ww. ustawy, od dnia 1 stycznia 2018 r. organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich;

• na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuje się, że sprawa nie zostanie załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 tej ustawy (w niniejszym przypadku – 10 kwietnia 2018 r.), lecz w wyżej wskazanym przewidywanym terminie (do dnia 8 maja 2018 r.); na podstawie art. 37 ww. ustawy strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość); ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Prezesa Wód Polskich, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy czym ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.