Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 2539

NO/021-P-5/7/17/8847 

Gliwice, dnia 12 maja 017 r.

                                                                                                

Z A W I A D O M I E N I E               

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Macieja Białasa – Pełnomocnika Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach, ul. Zamkowa 10, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące:

- przebudowę przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego (pod istniejącym torowiskiem  Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.),

-  przebudowę  koryta potoku Ornontowickiego na odcinku od km 3+661 do km 3+524 z likwidacją  istniejącego progu wodnego w km 3+543,

odbywające się w części na działce Skarbu Państwa nr 128 obręb 0002 Gierałtowice, jedn. ewid. Gierałtowice, powiat gliwicki, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.

 

     Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 26 maja 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 12 czerwca 2017 r.,

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.