banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim i Kanale Kędzierzyńskim z dniem 21.12.2017 r. Armatorzy, których obiekty pływające nie biorą udziału w pracach związanych z modernizacją śluz proszeni są o niezwłoczne opuszczenie Kanału Gliwickiego.

W poniedziałek 11 grudnia 2017 r. obradowała w czasie swojego ostatniego posiedzenia Rada Gospodarki Wodnej Regionu Małej Wisły i Górnej Odry. Mocą ustawy Prawo Wodne, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. ciało to przestanie istnieć.
Spotkanie stało się okazją dla p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach – Tomasza Cywińskiego, by oficjalnie  podziękować Członkom Rady za zaangażowanie w sprawy gospodarki wodnej w regionie i aktywne uczestniczenie w posiedzeniach organu.
W czasie posiedzenia podsumowano rok działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Członkowie Rady poznali szczegóły dotyczące realizacji inwestycji budowy suchego zbiornika Racibórz Dolny oraz obchodów Roku Rzeki Wisły, zorganizowanych przez RZGW w Gliwicach.
Duże zainteresowanie zebranych wzbudziły zmian organizacyjnych w gospodarce wodnej, nowe perspektywy oraz powołanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i przejęcie przez nie całości kompetencji w zakresie gospodarowania wodami.

Komunikat Ogólny nr 07/2017 z dnia 04.12.2017 r.

Więcej...

Podpisaniem Aktu Umowy między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach a konsorcjum Budimex S.A. i Ferrovial Agroman S.A. 30 listopada 2017 r. ruszyło dokończenie budowy suchego zbiornika Racibórz Dolny – inwestycji kluczowej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.


W obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - Pana Mariusza Gajdy, Wojewody Śląskiego – Pana Jarosława Wieczorka, Wojewody Opolskiego – Pana Adriana Czubaka, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Pani Iwony Kozy, p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach - Pana Tomasza Cywińskiego, Prezesa Budimex S.A. – Pana Dariusza Blochera, przedstawicieli Wykonawcy, władz samorządowych, mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych złożono podpisy pod Aktem Umowy, opiewającym na kwotę ponad 903 mln zł.


Wykonawca w ciągu 740 dni ukończy budowę polderu o powierzchni 26 km2. Tym samym ryzyko powodzi od strony rzeki Odry dla 2,5 mln mieszkańców miast od Raciborza po Wrocław zostanie wyeliminowane. Całkowita pojemność polderu to ok. 185 mln m3. Choć zbiornik powstaje jako suchy nie wklucza się jego przekształcenia w przyszłości w mokry, spełniający obok priorytetu – bezpieczeństwa regionu, również inne funkcje: rekreacyjne, turystyczne, gospodarcze.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przeprowadzonego według procedur Banku Światowego (ICB) na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny udzielono zamówienia konsorcjum firm:
Lider: BUDIMEX S.A. – Polska (ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa),
Partner: Ferrovial Agroman S.A. – Hiszpania (Campo De Las Naciones, Ribera Del Loira 42,
28042 Madryt, Hiszpania)
Kraj: Polska/Hiszpania
Kwota przyznania kontraktu (w walucie oceny): 903 865 798,00 PLN

Oferta konsorcjum została oceniona, jako zasadniczo adekwatna w stosunku do wymagań postawionych w dokumentach przetargowych i która zaoferowała najniższą cenę. 17 listopada br., listem akceptacyjnym poinformowano konsorcjum o wyborze oferty. Czas na realizację prac to 740 dni.
W postępowaniu uczestniczyło pięciu oferentów.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia
20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.


PGW Wody Polskie posiadają następujące dane:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

W skład struktur Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wchodzi również:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 2.

Komunikat Ogólny nr 06/2017 z dnia 08.11.2017 r.

Więcej...

Komunikat Ogólny nr 05/2017 z dnia 23.10.2017 r.

Więcej...

Podpisaniem umowy między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach a wykonawcą, 18 października 2017 r. rozpoczęła się modernizacja śluz Kanału Gliwickiego, położonych po opolskiej stronie drogi wodnej. Realizację zadania w ramach projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II" zarządca Kanału Gliwickiego powierzył firmie Skanska. Wartość prac remontowych na śluzach Sławięcice i Nowa Wieś, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to blisko 60,3 mln zł.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 27.09.2017 r. godz. 6:00 otwiera dla żeglugi odcinek rzeki Odry od km 51+000 do km 98+600.

Na odcinku Racibórz – Kędzierzyn–Koźle (km 51+000 – 95+600) z uwagi na przejście fali wezbraniowej mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.