banerek

25 lutego zainaugurowano funkcjonowanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). To jeden z najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnich latach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski wobec zagrożeń naturalnych. System dostępny jest pod adresem www.isok.gov.pl.
System ISOK stanowi kompleksowe narzędzie ochrony przed groźnymi zjawiskami, w szczególności meteorologicznymi i hydrologicznymi. Dzięki nowoczesnym technologiom pozyskiwania danych, wykorzystaniu specjalnych modeli matematycznych i map zagrożeń, pozwala odpowiednio wcześniej przewidzieć zagrożenie, ocenić jego skalę oraz podjąć określone działania w celu minimalizacji ryzyka i strat związanych z nadzwyczajnym zjawiskiem.


- To przełomowy moment dla gospodarki wodnej w Polsce. ISOK przenosi nas w XXI wiek – powiedział Przemysław Daca. Prezes Wód Polskich dodał, że dzięki ISOK dysponujemy skonsolidowanym źródłem informacji o zagrożeniach w profesjonalnym i zaawansowanym narzędziu informatycznym.
- To system otwarty, możliwy do rozbudowywania o nowe funkcje, w zależności od przyszłych potrzeb. Jego ważnym elemntem jest szybkie informowania o zagrożeniach. Każdy będzie mógł zarejestrować się w systemie i otrzymywać wiadomości SMS o niebezpieczeństwach pogodowych. ISOK stawia Polskę wśród krajów, które w sposób efektywny i nowoczesny dbają o bezpieczeństwo swoich obywateli – dodał Przemysław Daca.
ISOK jest nie tylko ważnym elementem wspierającym zarządzanie kryzysowe w całym kraju.  Stanowi również narzędzie dedykowane instytucjom odpowiedzialnym za ochronę obszarów zagrożonych powodzią. Z systemu korzystać będą także władze gmin i województw w trakcie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego oraz zwykli obywatele. Dysponując dostępem do Internetu każda osoba za pomocą ISOK może sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią oraz uzyskać najbardziej aktualne dane o zjawiskach, które mogą oddziaływać na określony teren. Tego typu informacje są ważne także dla przedsiębiorców planujących realizację inwestycji w danym rejonie.
Ponadto ISOK wprowadza szereg nowoczesnych narzędzia, które usprawnią zarządzanie w gospodarce wodnej. Za pomocą specjalnej platformy będzie można np. składać wnioski drogą elektroniczną np. o wydanie zgód wodnoprawnych.
Dr Przemysław Ligenza, Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedział, że ISOK zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju. - Kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych ma szybka i kompleksowa informacja. ISOK stanowi platformę wspierającą pracę służb zajmujących się reagowaniem kryzysowym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Rozwiązania informatyczne pomogą w efektywnym zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, ostrzeganiu i reagowaniu w przypadku ich wystąpienia – powiedział dr Przemysław Ligenza.
Inauguracji funkcjonowania systemu 25 lutego towarzyszyła ogólnopolska konferencja „ISOK - bezpieczne społeczeństwo, środowisko, gospodarka.” Ponad 270 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb kryzysowych oraz eksperci z całego kraju, dyskutowali nad rolą systemu ISOK w działaniach antykryzysowych.
System ISOK powstał w ramach realizowanego od 2013 roku projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna wartość projektu wyniosła niemal 300 mln złotych.
W skład konsorcjum odpowiedzialnego za projekt weszły instytucje rządowe i naukowe: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (lider), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
System dostępny jest pod adresem www.isok.gov.pl.