banerek

Działalność punktu informacyjnego dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków w RZGW PGWWP w Gliwicach

Punkt informacyjny dla odbiorców usług powstał zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) i dotyczy obszaru działania gmin, dla których Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach jest właściwy miejscowo. Poniżej link do mapy dotyczącej obszarów działania RZGW i Zarządów Zlewni na terenie całego kraju.

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/mapa-obszarow-dzialania

 

Wszelkie informacje dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków można uzyskać pod numerem telefonu: 32/777-49-76.

W/w numer telefonu jest aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 Pytania do punktu informacyjnego można też przesyłać:

  1. pocztą na adres: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, z dopiskiem Punkt informacyjny dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków
  2. na nr fax.: 32/777-49-99
  3. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ustalanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Taryfa to zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania. Taryfa jest opracowywana przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i zatwierdzana przez organ regulacyjny.

Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni, od dnia w którym decyzja organu regulacyjnego stała się ostateczna. Zatwierdzona taryfa jest także publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Reklamacje w sprawie rozliczeń za świadczone usługi

Zasady reklamacji rozliczeń za dostawę wody lub odprowadzanie ścieków ustalane są w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Reklamacje składa się do danego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Dopłaty do grup taryfowych

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej następuje na podstawie wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia.

Przez przyłącze wodociągowe rozumie się odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Natomiast przez przyłącze kanalizacyjne rozumie się odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia przyłączenia do sieci

W przypadku odmowy przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, zainteresowany może zwrócić się z pisemnym, udokumentowanym wnioskiem do organu regulacyjnego o rozstrzygnięcie powstałego w tym zakresie sporu.

 

 

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Umowa ta zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń

3) praw i obowiązków stron umowy

3a) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

5) ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług.

 


Wstrzymanie dostaw wody lub odbioru ścieków

W przypadku, gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pobraną wodę lub odebrane ścieki za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

Na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie odbiorcy usług oraz powiatowego inspektora sanitarnego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wskazując jednocześnie miejsca i sposób udostępniania zastępczych punktów poboru wody.

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody jest obowiązane do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania odbiorcy usług o możliwościach korzystania z tego punktu.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, również jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

3) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego, uchwalanym przez Radę Gminy.

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

4) warunki przyłączania do sieci,

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza,

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

Procedura uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Następnie projekt regulaminu jest opiniowany w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rada Gminy uchwala właściwy regulamin i przekazuje Wojewodzie uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z opinią organu regulacyjnego.

 

 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług

Organ regulacyjny rozstrzyga na wniosek strony sprawy sporne dotyczące:

1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:

1) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

2) przywrócenia dostawy wody,

3) otwarcia przyłącza kanalizacyjnego,

4) przyłączenia do sieci.

Organ regulacyjny rozstrzyga spór w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji tej służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2019

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 521) stawka opłaty za wydanie przez organ regulacyjny decyzji zatwierdzającej taryfę w roku 2019 wynosi 510 zł.

Informacja w sprawie średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków