banerek

Przebudowa polderu Żelazna, długo wyczekiwana przez mieszkańców Opola inwestycja dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego już niebawem wejdzie w fazę realizacji. 24 września dyrektor regionalnego zarządu Wód Polskich w Gliwicach, Łukasz Lange spotkał się z członkiem zarządu województwa opolskiego Antonim Konopką w sprawie przekazania Wodom Polskim dokumentacji dotyczącej realizacji projektu.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które powstało 1 stycznia tego roku przejęło zadania byłych wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Wody Polskie od początku roku zabiegały o przekazanie przez Marszałka Województwa Opolskiego dokumentacji inwestycji przebudowy polderu Żelazna wraz z montażem finansowym przedsięwzięcia.
Koszt inwestycji został oszacowany na kwotę 110 mln zł, z czego 79 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, natomiast 31 mln zł stanowi wkład własny potrzebny do budowy polderu Żelazna - środki Miasta Opole (Uchwała Rady Miasta z 31 sierpnia 2017r.). Aby Wody Polskie mogły realizować inwestycję konieczne jest także zawarcie porozumienia na finansowanie z Urzędem Miasta Opole i zmiana beneficjenta.
W tym celu Miasto Opole prowadziło czasochłonną analizę mechanizmów prawnych, związanych z formą przekazania Wodom Polskim deklarowanego wcześniej wkładu własnego dla tej inwestycji. Dopiero wiążące stanowisko opolskiego magistratu umożliwi przejęcie kompletu dokumentacji inwestycji przez PGW WP.


- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, nim podejmie zobowiązanie dotyczące tak ważnej dla Opolan i ich bezpieczeństwa inwestycji musi posiadać bezwzględną pewność co do zabezpieczenia środków na jej realizację – podkreślił w czasie spotkania Łukasz Lange, Dyrektor RZGW w Gliwicach i zapewnił o gotowości do przystąpienia Wód Polskich do przygotowania procedury przetargowej.


Spotkanie, w którym uczestniczyła również Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, Aleksandra Drescher oraz służby Marszałka potwierdziło zakładany scenariusz wydarzeń w najbliższym czasie, który finalnie doprowadzi do podpisania porozumienia i przekazania dokumentacji Wodom Polskim. Dyrektor RZGW w Gliwicach zaproponował trójstronne posiedzenie, w czasie którego zostaną zawarte konieczne porozumienia, klarujące montaż finansowy inwestycji i tym samym umożliwiające Wodom Polskim bezzwłoczne przystąpienie do przygotowania procedury przetargowej. Docelowo Wody Polskie zawrą porozumienie z Miastem Opole oraz odrębne z Urzędem Marszałkowskim. Przed samym podpisaniem porozumień weryfikacji przez PGW WP zostanie poddana dokumentacja projektowa inwestycji.


Polder Żelazna jest obiektem istniejącym, który został wybudowany przed rokiem 1939. Wymaga przeprojektowania i przebudowy, aby zapewnić ochronę przed powodziami od strony rzeki Odry terenom specjalnej strefy ekonomicznej w Opolu, obszarom zamieszkałym przy ul. Partyzanckiej oraz obwodnicy północnej miasta Opola. Polder będzie oddziaływał pozytywnie na wieś Sławice, Żelazna, Niewodniki oraz Narok, Elektrownię Opole a także obszary położone poniżej.
Przebudowa polderu zwiększy jego powierzchnię około dwukrotnie z obecnych 200 ha do 400 ha, natomiast pojemność przeszło pięciokrotnie, która wyniesie wówczas ok. 10 mln m3 zaś długość obwałowań polderu wyniesie ponad 15 km. Inwestycja pozwoli na kontrolowane sterowanie przepływem w sytuacji wezbrania, które obecnie nie jest możliwe. Szacunkowy koszt tej priorytetowej dla Wód Polskich na Opolszczyźnie inwestycji to 110 mln złotych.

Obecnie straty i szkody finansowe, spowodowane przez ewentualne zalanie szacowne są na kwotę ok. 800 mln zł w odniesieniu do samej tylko strefy ekonomicznej miasta Opola. Oznacza to, że koszt inwestycji zwraca się aż 7-krotnie przy pierwszej powodzi.