Badania, które przeprowadzono na terenie śluz, ujętych w projekcie, a w szczególności zaś płynące z nich wnioski, dały możliwość przygotowania szerokiego planu modernizacyjnego dla każdego obiektu. Ich szczegóły znalazły się w projektach architektoniczno-budowlanych opracowanych dla każdej śluzy na potrzeby realizacji projektu modernizacji. Jako że plan modernizacyjny był podobny dla każdego obiektu, ich zakres przedstawić można na przykładzie śluzy Łabędy.

W projekcie architektoniczno-budowlanym dla śluzy Łabędy zaznaczono, że zakres robót obejmuje: przebudowę, rozbudowę i remont obiektu z awanportami i budynkami oraz nowo projektowane rurociąg obiegowy (by-pass) i budynek socjalny z zagospodarowaniem terenu przyległego, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej.

 

W ramach przebudowy i remontu śluzy Łabędy z awanportami realizowany jest szereg prac:

a) remont i modernizacja elementów hydrotechnicznych obejmuje:

 • rekonstrukcję powierzchni betonów kierownic awanportu górnego nad zwierciadłem wody;
 • remont ścian stalowych (Hoesch III) stanowiących kierownice awanportu dolnego;
 • wzmocnienie gruntu przylegającego do ww. ścian stalowych kierownic awanportu dolnego;
 • projektowane przedłużenie kierownic awanportu dolnego wraz z rozbiórką istniejących w tym miejscu stalowych pomostów;
 • remont, a w przypadku konieczności - rozbiórka i ponowne wykonanie dalb w awanportach;
 • wykonanie gródz remontowych od strony wody dolnej i wody górnej, a następnie ich rozbiórka po zakończeniu prac;
 • rekonstrukcję powierzchniowej warstwy betonów głowy dolnej i głowy górnej wraz z komorami pod progiem i kanałem oszczędnościowym w głowie górnej;
 • rekonstrukcję powierzchniowej warstwy betonów płyt dennych komór śluzy;
 • remont ścian stalowych (Larsen III) stanowiących ściany komór śluzy;
 • wzmocnienie gruntu przylegającego do ww. ścian komór;
 • projektowane dodatkowe przejście kablowe w poprzek komór śluzy (w tym studnie kablowe głębokie);
 • projektowane przystanie typu lekkiego, po jednej na wodzie górnej i wodzie dolnej;
 • korektę betonowych fundamentów istniejących pachołów cumowniczych z uwagi na osiadanie;
 • przełożenie istniejących nawierzchni z kostki granitowej;
 • projektowane nawierzchnie z kostki brukowej;
 • naprawę betonów kanałów kablowych i projektowane nowe odcinki kanałów kablowych;
 • uzupełnienie narzutu kamiennego ubezpieczenia skarp awanportów;
 • uzupełnienie istniejącej aparatury kontrolno-pomiarowej (urządzenia do pomiaru stałej prostej na obu głowach śluzy, łaty wodowskazowe).

b) W ramach remontu i modernizacji istniejących obiektów budowlanych przewidziano następujące elementy:

 • remont i modernizacja budynku sterowni wraz z jej wyposażeniem;
 • remont i modernizacja czterech budynków maszynowni - komory południowej i północnej na głowie górnej oraz komory południowej i północnej na głowie dolnej;
 • remont i modernizacja budynku maszynowni środkowej.

c) W ramach prac elektrycznych związanych z przebudową i remontem śluzy:

 • układanie kabli do rozdzielnicy głównej śluzy;
 • układanie kabli do rozdzielnic napędowych wrót dla komory północnej;
 • układanie kabli do rozdzielnic napędowych wrót dla komory południowej;
 • układanie kabli światłowodowych ze sterowni do rozdzielnic napędowych komory północnej i południowej;
 • rozdzielnice napędowe wrót dla komory północnej;
 • rozdzielnice napędowe wrót dla komory południowej;
 • rozdzielnica oświetlenia i gniazd w maszynowni;
 • rozdzielnice oświetlenia, gniazd i ogrzewania w budynku sterowni;
 • rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego;
 • szafa automatyki dla komory północnej;
 • szafa automatyki dla komory południowej;
 • pulpit sterowniczy dla komory północnej;
 • pulpit sterowniczy dla komory południowej;
 • oświetlenie zewnętrzne śluzy i awanportów;
 • oświetlenie nowych dróg dojazdowych i parkingów;
 • pomiary poziomów wody dla wody górnej, wody dolnej i komory;
 • automatyka i sterowanie.

d) Rurociąg obiegowy (by-pass) i sieci sanitarne na terenie śluzy:

 • budowa by-passa (rurociągu umożliwiającego przerzut wody na stanowisko dolne z pominięciem komór śluzy) z komorami wlotową i wylotową;
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią;
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia terenów utwardzonych wraz z urządzeniami podczyszczającymi;
 • budowa sieci wodociągowej zasilającej budynek socjalny oraz punkt poboru wody przez jednostki pływające.

e) projektowany budynek socjalny:

 • rozbiórka istniejącego budynku socjalnego (konstrukcja drewniana) wraz z fundamentami;
 • wykonanie wykopów;
 • wykonanie żelbetowej ławy i wymurowanie ściany fundamentowej;
 • wymurowanie ścian ceglanych;
 • wykonanie stropu żelbetowego, monolitycznego;
 • wykonanie więźby dachowej.

Choć dziś trudno wyobrazić sobie jakikolwiek obiekt użyteczności publicznej nieposiadający odpowiedniego zaplecza sanitarnego, niemieccy budowniczy śluz na Kanale Gliwickim w ogóle nie przywiązywali do tego uwagi.

Plan remontowy śluzy Łabędy wraz z awanportami zakładał, że prace będą wykonane dwuetapowo. W pierwszej kolejności została wyremontowana lewa, południowa nitka śluzy, która na czas remontu była nieczynna. W tym czasie prawa nitka zapewniała możliwość żeglugi na Kanale Gliwickim. W drugiej kolejności prowadzony jest remont prawej, północnej nitki śluzy przy pracującej nitce południowej. Budowa budynku socjalnego oraz by-pass i sieci sanitarne są realizowane w trakcie prac przy śluzie.