Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 29.06.2012 r.

EZ / IRP - TKG - 370- 17/12
Wg   rozdzielnika

Dotyczy:  Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżono w ramach przedsięwzięcia  „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”  - ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S-103-172230 dnia 01.06.12r.  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści  SIWZ:
Pytanie:
1.    Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcyjnego masztu telekomunikacyjnego stalowego h-20 m.
Odpowiedź:
Budowa masztu telekomunikacyjnego została przez Zamawiającego wyłączona z zamówienia.
Pytanie:
2.    W projekcie występuje „Skrzynka przyłączeniowa agregatu "SAG - posadowiona przy budynku socjalnym obudowa i fundament z tworzywa termoutwardzalnego wym. 280*800*245 + fundament + rozłącznik bezpiecznikowy 160A + wtyczki odbiornikowe CEE125AIP44 + połączenie uziemienia z otokiem budynku”. Prosimy o informacje czy dostarczenie agregatu jest przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Dostarczenie przewoźnego agregatu prądotwórczego nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Dostawa agregatu awaryjnego (jednego dla wszystkich śluz) jest przedmiotem zamówienia dla śluzy Rudziniec
Pytanie:
3.    Prosimy o udostępnienie informacji opisowych dotyczących wyposażenia ruchomego śluzy tj.:
łódź robocza stalowa
kosiarka samojezdna
kompresor + zestaw do smarowania urządzeń (smarownica pneumatyczna)
myjka ciśnieniowa
radiotelefon stacjonarny
radiotelefon przenośny
Silnik zaburtowy do łodzi
wózek transportowy.
Odpowiedź:
Załączono wersje skróconą wyposażenia śluzy, poniżej publikujemy pełną wersję opisu.
- Łódź robocza : materiał: aluminium ALMg 4,5, długość: min 4,05 m, szerokość : min 1,75 m, wysokość burty: min 0,66 m, zanurzenie: 0,06 - 0,10 m, grubość poszycia: min 3 mm, liczba osób: min 6
- Kosiarka samojezdna, moc silnika : min 10 kW, przekładnia : hydrostatyczna z napędem na 4 koła, szerokość koszenia : min 94 cm, okrąg nieskoszonej trawy : max 30 cm, wyposażenie : zbieracz do trawy oraz pług do odśnieżania

- Smarownica pneumatyczna z kompresorem, pojemność zbiornika smaru: min 12 kg, długość węża : min 6 mb, stosunek ciśnień : 50:1, wydajność : min 800 g/min, kompresor olejowy o wydajności min 200l/min i ciśnieniu 8 bar
- Myjka ciśnieniowa, zasilanie: 230V, długość węża: min 15 mb (w komplecie bęben), ciśnienie: min 150 bar (regulowane), pompa w wykonaniu profesjonalnym, wydajność: 230 - 560 l/h
- Radiotelefon stacjonarny - 1 szt. z dodatkowym manipulatorem (umożliwiającym obsługę w innym pomieszczeniu niż to w którym jest zainstalowany radiotelefon np. : dyżurka i sterówka ) o parametrach wraz z kompletem dokumentów umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie częstotliwości radiowych, Spełniającym wymogi prawne. Moc promieniowania [ dBW ] 10, Klasa emisji G 3 E , Pasmo częstotliwości V, Częstotliwość nośna nadawcza 156,400 MHz, W komplecie wysięgnik z anteną o parametrach : Polaryzacja pionowa 0 dB charakterystyka promieniowania dookólna, Wysokość zawieszenia w zależności od propagacji od 2 do 15 m
- Radiotelefon przenośny 2 szt. Wraz z kompletem dokumentów umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie częstotliwości radiowych. Spełniającym wymogi prawne. Moc promieniowania [ dBW ] 3 , Klasa emisji F 3 E , Pasmo częstotliwości V, Częstotliwość nosna nadawcza 156,400 MHz
- Drabina 3-elementowa o wysokości min 10,5 m ( po rozsunięciu )
- Drabina zawieszana o długości min 5,0 m
- Silnik zaburtowy do łodzi, moc : min 15 KM czterosuwowy, rozruch : elektryczny, sterowanie : manetka, biegi: F-N-R, kolumna: dopasowana do łodzi roboczej
- Wózek transportowy, napęd : elektryczny min 3,5 kW, ilość osób: 2 + skrzynia ładunkowa, prędkość maksymalna: 25 km/h, hamulce: hydrauliczne na 4 koła, wyposażenie: kompletne oświetlenie zewnętrzne, komplet akumulatorów, prostownik, pasy 3 punktowe
Pytanie:
4.    Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dla żurawika kolumnowego obrotowego do wyciągania łodzi.
Odpowiedź:
Przewidziano wykorzystanie typowego żurawika. Założenia dla żurawika określono na rys. nr M900RDSK-16 w proj. nr arch. 23453-HS/11.
Pytanie:
5.    Prosimy o uszczegółowienie sposobu montażu zasuwy ze względu na duże gabaryty (70t) i brak możliwości dojazdu.
Odpowiedź:
W projekcie nie została narzucona technologia wykonania zasuwy (jest proponowany podział na elementy wysyłkowe). Technologia montażu konstrukcji zasuw jest pochodną wykonania, zależna jest od możliwości sprzętowych Wykonawcy i jego doświadczenia w tego typu pracach.
Pytanie:
6.    Czy istnieje możliwość dojazdu do nabrzeża od strony południowej w celu prowadzenia prac za pomocą ciężkiego sprzętu.
Odpowiedź:
Nie ma możliwości dojazdu do śluzy i nabrzeża od strony południowej. Sprzęt na stronę południową musi być dostarczony droga wodną
Pytanie:
7.    Czy zamawiający udostępni nabrzeże w celu załadunku i rozładunku barek, w celu transportu sprzętu oraz materiałów.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni nabrzeża awanportów.

Pytanie:
8.    W związku z koniecznością wywozu materiałów z rozbiórek na miejsce wskazane przez inwestora, czy dysponuje on i udostępni odpowiedni sprzęt do rozładunku,
Odpowiedź:
Materiały z rozbiórek mają być odwożone pojazdami samowyładowczymi
Pytanie:
9.    Czy Zamawiający posiada uzgodnienie planowanej decyzji ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach - zgodnie z zapisem Decyzji Nr GK.7620-O2OAJ9, GK.KW-5099/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 14.12.2009?, Prosimy o udostępnienie,
Odpowiedź:
Inwestycja była uzgodniona ze Śląskim Konserwatorem Zabytków w Katowicach, kopia została umieszczona w dokumentacji (projekt budowlany, plan zagospodarowania terenu, strona 120, p. prel. 5/II.1).
Pytanie:
10.    W przedmiarze robót widnieje pozycja mówiąca o wycince 35 szt drzew zgodnie z decyzją bez opłat administracyjnych- prosimy o udostępnienie przedmiotowej Decyzji.
Odpowiedź:
Decyzja jest w trakcie uzyskiwania, Zamawiający oczekuje przedstawienia kalkulacji ceny za wycięcie 1 sztuki drzewa oraz sumarycznie.
Pytanie:
11.    Czy w §10 ust. 1 i 13 ust. 4 wzoru umowy chodzi o oświadczania Podwykonawców i potwierdzenia zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia należnego za. poprzedni okres rozliczeniowy?
Odpowiedź:
Oczekujemy przedłożenia potwierdzeń zapłaty na rzecz Podwykonawców oraz oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za roboty objęte fakturami, których termin zapłaty upływa w danym okresie rozliczeniowym.
Zestawienie należności winno być prowadzone w sposób ciągły i pokazywać faktury wystawione wcześniej, których termin płatności przypada na dany okres rozliczeniowy, faktury wcześniejsze wraz ze wskazaniem terminu płatności oraz faktury wystawione za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.
Pytanie:
12.    Czy §12 wzoru umowy należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający zapłaci za ilości robót rzeczywiście wykonane, nawet jeśli w konsekwencji przekroczona zostania kwota określona w ust. 1 tego paragrafu?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie płacił za ilość robót rzeczywiście wykonanych i odebranych. Zgodnie z pkt 7 Instrukcji Dla Wykonawców  Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego.
Pytanie:
13.    Prosimy o takie zmodyfikowanie §15 ust. 4.1) wzoru urnowy, aby odnosił się on wyłącznie do wad istotnych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  § 15 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy.
Pytanie:
14.    Prosimy o zaznaczenie w §19 ust1 pkt 8) wzoru umowy, że chodzi o zawinione przez Wykonawcę naruszenie,
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  § 19 ust. 1 pkt.8) wzoru umowy.
Pytanie:
15.    Prosimy o zaznaczenie w §20 ust1 pkt 1 i 2) wzoru umowy, że chodzi o zawinione przez Wykonawcę działania/zaniechania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  § 20  ust. 1 pkt 1 i 2) wzoru umowy.
Pytanie:
16.    Prosimy o dodanie w §22 ust 10 wzoru umowy, że odnosi się on również do przypadku określonego w ust. 3b) tego paragrafu
Odpowiedź:
W §22 wzoru umowy ust. 3b) nie występuje.
Jeżeli w pytaniu Wykonawcy chodziło o zmiany określone w §22 ust. 2 pkt 3 lit.b), to sposób skorygowania kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w  §12 ust. 1 został omówiony w §22 ust. 10 pkt 3) i pkt 4).
Pytanie:
17.    Prosimy o informację czy zamawiający przewiduje możliwość anulowania kar za  nieprzestrzeganie obowiązującego harmonogramu robót w zakresie terminów ich wykonania w przypadku dotrzymania terminu końcowego. Prosimy o dodanie takiego zapisu jako zasadnego z punktu widzenia mobilizacji wykonawcy (temu mają służyć kary za niedotrzymanie terminów realizacji elementów robót lub kamieni milowych).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.
Pytanie:
18.    Prosimy o ustanowienie limitu – maksymalnej kwoty kar umownych na poziomie 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Czy Zamawiający wyraża zgodę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie limitu.
Pytanie:
19.    Dot par.l9.4.Prosimy o zmianę zapisu tak, aby prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych przysługiwało obu stronom a nie tylko zamawiającemu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie:
20.    Dot. par. 13 Umowy Prosimy o informację, czy intencją zamawiającego jest przedstawienie faktur wystawionych w danych okresie rozliczeniowym, czy też faktur dotyczących robót wykonanych w danych okresie rozliczeniowym?
Pytanie:
21.    Dot. par. 13 Umowy Prosimy o informację czy wśród zestawień należności należy ujmować kwoty zatrzymane przez wykonawcę tytułem zabezpieczenia zobowiązań podwykonawców w okresie realizacji i rękojmi (wraz z innymi tytułami np. potrąceniami) oraz czy nie będą one stanowiły (jako niewymagalnę należności) tytułu do wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności wykonawcy
Pytanie:
22.    Dot. par, 13 Umowy Zaznaczamy, iż przedstawienie potwierdzeń zapłaty tych należności w dniu złożenia zestawienia ilości i wartości oznacza konieczność dokonania zapłaty na rzecz podwykonawców w przeciągu 7 dni od daty wykonania robót (jeszcze przed wystąpieniem do zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie wykonanych prac).
Prosimy zatem o przyjęcie potwierdzeń zapłaty należności dotyczących faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe (a nie bieżącego).
Odpowiedź: (dot. pyt. 20.21.22)
Zamawiający nie zamierza ograniczać swobody umów pomiędzy Wykonawcą z Podwykonawcami; oczekujemy przedłożenia potwierdzeń zapłaty na rzecz podwykonawców faktur, których termin zapłaty upływa w danym okresie rozliczeniowym.
Zestawienie należności winno być prowadzone w sposób ciągły i pokazywać faktury
wystawione wcześniej, których termin płatności przypada na dany okres rozliczeniowy, faktury wcześniejsze wraz ze wskazaniem terminu płatności oraz faktury wystawione za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.
W zestawieniach należności należy ujmować kwoty zatrzymane przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia zobowiązań podwykonawców, jednak nie będą one miały wpływu na zapłatę należności wykonawcy (oczywiście po uwzględnieniu kwot zatrzymanych zgodnie z umową pomiedzy RZGW a Wykonawcą)
Pytanie:
23.    Dot. par.24.3 Umowy Prosimy o zapisanie analogicznych ograniczeń dotyczących przenoszenia przez zamawiającego praw i Obowiązków z umowy, tj. uzależnienie tego od uprzedniej pisemnej zgody wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu
Pytanie:
24.    Dot. par.12.5 Umowy prosimy o informację czy zgodnie z zapisem w przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość netto towarów i usług będących przedmiotem Umowy pozostanie niezmieniona.
Odpowiedź:
Z zapisu, który mówi iż „kwota brutto zastanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy” wynika wprost iż w przypadku zmiany stawki VAT kwota netto pozostanie niezmieniona, a przedmiotem zmian będzie kwota brutto.
Pytanie:
25.    Prosimy o podanie prawidłowej mocy napędu elektromechanicznego zasuw nożowych DN500 w pompowni śluzy Dzierżno. W przedmiarze robót sanitarnych w pliku .pdf moc jest nie większa niż  0,75 kW natomiast w pliku .xls moc jest nie większa niż 1,6 kW.
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem wykonawczym nr 23 587 – HS/11 i specyfikacją techniczną robót sanitarnych  nr 23 365 – HS/11, moc napędu elektromechanicznego wieloobrotowego wynosi nie więcej niż N = 1,6 kW,  a maksymalny czas otwarcia zasuwy wynosi 85 sekund.