Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,  25.01.2012r.


EZ / IRP - TKG - 370- 1/12
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:        Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne na wykonanie usługi:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”
- ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S-1-001646 w dniu 4.01.2012  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści  SIWZ:

1.    Zamawiający w SIWZ pkt.10.2.3 b – potencjał kadrowy – wymaga, aby Wykonawca wskazał osobę zdolną do wykonania zamówienia w osobie Inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej w zakresie sieci przewodowej i radiowej wymagając 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami lub nadzorze montażu urządzeń i sieci przesyłu radiowego oraz monitoringu wizyjnego nie wymagając posiadania  uprawnień budowlanych.
Natomiast w załączniku nr 5 do SIWZ dla w/w inspektora nadzoru oprócz doświadczenia widnieje rubryka do wypełnienia „Uprawnienia”.
W związku z występującą sprzecznością pomiędzy SIWZ a załącznikiem nr 5 zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej posiadał uprawnienia budowlane? Jeżeli tak, to proszę wskazać jakie?
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wymaga od Inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej posiadania uprawnień budowlanych.

2.    Proszę o wyjaśnienie, czy w razie ewentualnego przedłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 6 projektu Umowy Wykonawca będzie miał prawo do dodatkowego wynagrodzenia? W jaki sposób będzie ono naliczone?
Odpowiedź 2:
W przypadku ewentualnego przedłużenia terminu Wykonawca będzie miał prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Będzie one naliczane proporcjonalnie do okresu wydłużenia.

3.    Czy określony w § 4 ust. 7 projektu Umowy obowiązek uzgadniania urlopów personelu Wykonawcy dotyczy także urlopów na żądanie, udzielanych na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy? Uzgodnienie tego typu urlopów z Zamawiającym będzie właściwie niewykonalne.
Odpowiedź 3:
Zapis ten nie dotyczy urlopów na żądanie, jednak w razie wystąpienia takiej sytuacji należy bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego i Wykonawcę Robót. Jednocześnie, w przypadku prowadzenia w dniu urlopu na żądanie prac zanikowych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo aby nie blokować prowadzenia robót.

4.    Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie § 8 ust. 5 projektu Umowy, jako sprzecznego z naturą stosunku zobowiązaniowego, a w konsekwencji sprzeczne z art. 3531 Kodeksu cywilnego? Pomijając jednostronność oceny przestanek skutkujących wstrzymaniem płatności, tak umowa jak i powszechnie obowiązujące przepisy prawa zawierają katalog sankcji, jakie mogą być stosowane wobec Wykonawcy w razie nienależytego wykonywania umowy (kary umowne, odpowiedzialność na podstawie rękojmi za wady).  Prawo wstrzymania świadczenia  wzajemnego  byłoby sankcją dodatkową, zbędną i nieznajdującą podstaw w przepisach prawa (por. art. 488, 490 KC).
Odpowiedź 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.


5.     W § 12 projektu Umowy zawarto zapisy, które nie wskazują w sposób jednoznaczny, czy odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oparta jest o zasadę winy, co nie powinno ulegać jakimkolwiek wątpliwościom w świetle art 471 Kodeksu cywilnego. Szczególnie zapis § 12 ust. 2 projektu, stanowiący, że Wykonawca nie odpowiada Jedynie za szkodę zawinioną wyłącznie przez Zamawiającego lub spowodowaną siłą wyższą, co może powodować wątpliwości Interpretacyjne poprzez sugestię, te Wykonawca odpowiada za działania Innych osób niż Zamawiający, nawet jeśli nie są Jego podwykonawcami, czy też za tzw. przypadek, a więc, że jego odpowiedzialność Jest oparta o zasadę ryzyka, a nie winy. Prosimy więc, w celu usunięcia Jakichkolwiek wątpliwości, o dodanie w § 12 ust. 1 przed słowem „niewykonania" słowa „zawinionego".
Odpowiedź 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.


6.    Prosimy o zmianę zapisów w § 13 ust. 6 projektu Umowy z: „powodu rażącej winy Zamawiającego" na: „przyczyn zależnych od Wykonawcy". Proponowany zapis jest adekwatny dla przesłanek uzasadniających obciążenie karami umownymi Wykonawcę i brak powodów, dla których przesłanki obciążenia tymi karami Zamawiającego miałyby być sformułowane dla Zamawiającego znacznie liberalniej niż wobec Wykonawcy.
Odpowiedź 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.


7.    Prosimy o zmianę zapisu w § 13 ust. 8 projektu Umowy z: „Zamawiający zastrzega" na: „Strony zastrzegają". Brak uzasadnienia do tego, aby prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne było zagwarantowanie jedynie dla Zamawiającego.
Odpowiedź 7:
Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu § 13 ust. 8 projektu umowy z:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych”
na:
„Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych”.