Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice,  17.01.2012r.


EZ / IRP-TKG - 370- 1/12
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:        Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia dla przetargu  nieograniczonego o zamówienie publiczne na wykonanie usługi:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”
- ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S-1-001646 w dniu 4.01.2012  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści  SIWZ:

1.    W celu prawidłowego oszacowania kosztów usługi prosimy o uściślenie zakresu opisanego w Umowie w § 5 „Dokumentacja" punkt 1: „Wykonawca zobowiązany jest sporządzać na bieżąco dokumentację związaną z realizacją Umowy w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego" O jaką dokumentację chodzi? Czy może to być coś dodatkowego poza typową dokumentacją sporządzaną przez Inżyniera w tego typu usługach tj. korespondencja, raporty, rozliczenia i świadectwa płatności, wszelkie wnioski wykonawców robót wraz z zatwierdzeniami Inżyniera itp. Czy Zamawiający będzie np. wymagał sporządzania tzw. wniosków o płatność oraz harmonogramów przedstawianych do jednostki współfinansującej Projekt itp.?
Odpowiedź 1:
Zakres dokumentacji do wykonania przez Inżyniera Kontraktu został wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, część III - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymagać będzie sporządzania i przekazywania dokumentacji na bieżąco.
Wnioski o płatność oraz harmonogramy przedstawiane do jednostki współfinansującej projekt będą sporządzane przez Zamawiającego

2.    Prosimy o dopisanie do Umowy w § 8 „Rozliczenie" punkt 5: informacji po jakim czasie i na jakiej podstawie (np. pisemne powiadomienie Inżyniera o naprawie uchybienia) wstrzymana płatność zostanie wypłacona. Obecny zapis niesie za sobą ryzyko, że Wykonawca nawet po naprawie uchybienia czy też wypełnieniu wszystkich swoich obowiązków nie otrzyma należnego mu wynagrodzenia. Według naszej opinii interesy Zamawiającego w tym zakresie są należycie zabezpieczone w § 13 „Kary umowne".
Odpowiedź 2:
Powyższy zapis dotyczy wykonawcy, to jest Inżyniera Kontraktu. Należne   wynagrodzenie zostanie wypłacone niezwłocznie po usunięciu uchybienia.
Kwestia uchybień wykonawcy robót i wstrzymywania jego płatności zostanie uregulowana w umowie na wykonanie robót budowlanych.


3.    Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w Umowie w § 10 „Ubezpieczenie" jeżeli Wykonawca przedstawi ogólne OC firmy w zakresie działalności gospodarczej na kwotę przewyższającą minimalną kwotę określoną w Umowie? Czy jednak wymagane będzie przedstawienie odrębnej polisy OC wyłącznie w zakresie przedmiotu zamówienia ?
Odpowiedź 3:
Umowa (polisa) ubezpieczenia OC może być łączna lub odrębna, jednak musi zawierać wskazanie, że dla umowy o świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla modernizacji śluz kwota jest nie mniejsza niż 3.000.000,00 zł.

4.    Prosimy o dopisanie w § 13 „Kary umowne" informacji o górnej granicy kar opisanych w punkcie 3 i 4 np. maksymalnie 20 % wartości wynagrodzenia.
Odpowiedź 4:
Zamawiający nie uwzględnia uwagi, zapis § 13, p. 3 i 4, pozostawia się bez zmian.

5.    W celu prawidłowego oszacowania kosztów usługi prosimy o uściślenie zakresu opisanego w OPZ punkt 2 „Obowiązki Wykonawcy" punkt I „Wsparcie Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego mającego na celu wybór wykonawcy robót budowlanych". Czy wsparcie w tym zakresie będzie polegało na opracowaniu SiWZ czy tylko na zaopiniowaniu, czy wybrani specjaliści Wykonawcy będą członkami komisji przetargowej czy tylko będą udzielać pomocy przy odpowiedziach na pytania i ocenie złożonych ofert?
Odpowiedź 5:
Inżynier Kontraktu nie będzie opracowywał ani opiniował SIWZ.
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zapoznania się z SIWZ na wykonanie robót oraz czynnego udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka, jak również  pomocy przy udzielaniu odpowiedzi na pytania.

6.    Prosimy o zmianę zapisu w OPZ punkt 2 „Obowiązki Wykonawcy" punkt II.26 „Przeprowadzenie rozruchu poszczególnych systemów i urządzeń (...)" na „Nadzór nad przeprowadzeniem rozruchu poszczególnych systemów i urządzeń (...)". Inżynier Kontraktu nie przeprowadza rozruchów, ponieważ jest to obowiązkiem Wykonawcy robót i leży w zakresie jego odpowiedzialności.  Ponadto zapis w punkcie a) „powołanie na koszt Wykonawcy Grupy Rozruchowej (...)" sugeruje, że Inżynier Kontraktu powinien zapłacić za obecność podczas rozruchów przedstawicieli wykonawcy robót, projektantów i przedstawicieli JRP, co wydaje się być sprzeczne z ideą „komisji rozruchowej" w skład której powinni wchodzić niezależni przedstawiciele poszczególnych stron inwestycji.
Odpowiedź 6:
Niniejszym zmienia się zapis OPZ punkt 3.2.II.26  „Obowiązki Wykonawcy"

z:
„Przeprowadzenie rozruchu poszczególnych systemów i urządzeń w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacja techniczną i sprawdzenia ich wzajemnego współdziałania, obejmujące w szczególności:
a)      powołanie na koszt Wykonawcy Grupy Rozruchowej, w skład której wejdą specjaliści z poszczególnych branż - przedstawiciele Wykonawcy robót budowlanych, Biura Projektów i JRP oraz Inspektorzy Nadzoru;
b)    opracowanie, na podstawie Instrukcji Rozruchu, szczegółowego programu rozruchu, który powinien być zatwierdzony przez reprezentującą Zamawiającego Jednostkę Realizującą Projekt;
c)    przeprowadzenie czynności rozruchowych zgodnie z programem;
d)    kontrola Wykonawcy robót w zakresie wprowadzenia zaleceń wynikających z przeprowadzonego rozruchu.”

na:
„Nadzór nad przeprowadzeniem rozruchu poszczególnych systemów i urządzeń w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenia ich wzajemnego współdziałania, obejmujące w szczególności:
a)    wnioskowanie do Zamawiającego o powołanie na koszt Wykonawcy Robót Grupy Rozruchowej, w skład której wejdą specjaliści z poszczególnych branż - przedstawiciele Wykonawcy robót budowlanych, Biura Projektów i JRP oraz Inspektorzy Nadzoru;
b)    zatwierdzenie opracowanego przez Wykonawcę Robót na podstawie Instrukcji Rozruchu, szczegółowego programu rozruchu, który powinien być zaakceptowany przez reprezentującą Zamawiającego Jednostkę Realizującą Projekt;
c)    nadzorowanie przeprowadzenia czynności rozruchowych zgodnie z programem;
d)    kontrola Wykonawcy robót w zakresie wprowadzenia zaleceń wynikających z przeprowadzonego rozruchu.”

7.    Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający rzeczywiście nie będzie wymagał inspektora nadzoru robót sanitarnych, ponieważ taki specjalista nie jest wymieniony w zapisach dot. wymagań w zakresie personelu technicznego. Inspektor nadzoru robót sanitarnych wydaje się być niezbędny do prawidłowej realizacji usługi Inżyniera, ponieważ w OPZ p.2 „Informacje o Projekcie" wymieniony jest obszerny zakres robót sanitarnych na każdej ze śluz.
Odpowiedź 7:
Kwestia ta została wyjaśniona w 4.2.8) OPZ: „Jeżeli Wykonawca uzna, że zaproponowany w powyższej tabeli, skład personelu nie pozwala na zrealizowanie zamówienia, winien on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w ofercie.” W SIWZ został wskazany tylko wymagany skład personelu kluczowego.

8.    Prosimy o wyjaśnienie czasu trwania okresu rękojmi: w punkcie 3 OPZ „Okres rękojmi" wynosi 60 miesięcy, natomiast w punkcie 5 OPZ „Termin realizacji" okres rękojmi określono na 36 miesięcy.
Odpowiedź 8:
Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.