Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Nadzór geotechniczny dla naprawy podłoża pod dnem śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim, w miejscowości Pyskowice - Dzierżno.
Numer ogłoszenia: 191289 - 2009; data zamieszczenia: 29.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 7774926, faks 032 7774999.

* Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzgw.gliwice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór geotechniczny dla naprawy podłoża pod dnem śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim, w miejscowości Pyskowice - Dzierżno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nadzór geotechniczny dla naprawy podłoża pod dnem śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim, w miejscowości Pyskowice - Dzierżno. Naprawa podłoża pod śluzą będzie polegała na wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej zaczynem cementowym pod następującymi elementami śluzy: 1) Element I: Głowy dolne we wspólnej grodzy - wymiary w osiach ścianek stalowych 17,00 m x 50,00 m; 2) Element II: Komora południowa śluzy (wymiary 12,00 m x 62,50 m) i komora międzyśluzia (wymiary 11,80 m x62,50 m); 3) Element III: Głowy górne śluzy; 4) Element IV: Komora północna (wymiary 12,00 x 62,50 m). Zakres prac nadzoru geotechnicznego: 1. Ocena warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu śluzy (na podstawie istniejących dokumentacji i archiwalnych wyników badań) z ewentualnym wskazaniem zakresu badań uzupełniających i wykonaniem takich badań, 2. Ocena i ewentualna weryfikacja projektu wzmocnienia podłoża i konstrukcji śluzy w zakresie: - rodzaju i zakresu przewidywanych prac iniekcyjnych , - kolejność robót, - przewidywanych badań kontrolnych w trakcje iniekcji. 3. Nadzór robót iniekcyjnych w trakcie ich realizacji, a w szczególności: - ocena wyników sondowań w otworach do iniekcji oraz weryfikacja na tej podstawie głębokości iniekcji, - kontrola realizacji badań procesu technologicznego iniekcji cementowej w podłożu śluzy (jakość iniektu, pomiary ilości iniektu i inne), - kontrola realizacji procesu technologicznego iniekcji chemicznej konstrukcji śluzy. 4. Badania kontrolne: - wyznaczenie otworów kontrolnych do oceny skuteczności iniekcji w konstrukcji śluzy, udział przy iniekcji kontrolnej, wnioski i zalecenia dot. ewentualnej iniekcji doszczelniającej; - wyznaczenie otworów kontrolnych do oceny skuteczności iniekcji w podłożu śluzy, wykonanie badań w tych otworach, wnioski i zalecenia dot. ewentualnej iniekcji uzupełniającej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.40.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5.000,00 PLN. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) musi wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) usługi w zakresie nadzoru geotechnicznego przy robotach związanych z wzmocnieniem lub naprawą podłoża pod obiektami budowlanymi, w tym nadzorowanie co najmniej jednego wzmocnienia lub naprawy podłoża pod budowlą hydrotechniczną; b) musi dysponować sprzętem i urządzeniami, wymienionymi poniżej lub posiadać pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia: - Sonda statyczna (CPT), - Sonda dynamiczna lekka i ciężka; c) musi dysponować kadrę techniczną legitymującą się wymaganym doświadczeniem i kwalifikacjami do pełnienia funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj. minimum 1 osobę posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pełnienia nadzoru geotechnicznego przy robotach wymagających kwalifikacji geologicznych w kategorii VI, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19.06.2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji (Dz. U. nr 124, poz.865). 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W tym celu Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej IDW. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 2. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do IDW oraz przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); c) wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie; d) wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje (lub będzie dysponował) Wykonawca wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do ich udostępnienia (jeśli dotyczy); e) wykaz personelu jakim dysponuje (lub będzie dysponował) Wykonawca, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do ich udostępnienia (jeśli dotyczy) oraz dokumenty potwierdzające, że wykazane osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 1) pkt. 1).a) i 1).b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 2.a) i 2b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 3. IDW znajdują odpowiednie zastosowanie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzgw.gliwice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego: 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2 - pokój 210 - Wydział Zamówień Publicznych..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2009 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2 - pok. 207 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.5) oraz Budżetu Państwa..