Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 182791-2009 z dnia 2009-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gliwice
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Naprawa podłoża pod dnem śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim, w miejscowości Pyskowice - Dzierżno w ramach projektu POIiŚ 7.5-1 (Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW...
Termin składania ofert: 2009-11-12

Numer ogłoszenia: 183973 - 2009; data zamieszczenia: 21.10.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 182791 - 2009 data 20.10.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 7774926, fax. 032 7774999.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

* Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.2).
* Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania przetargowego. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych..