Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 30.11.2009r.


EZ/IP/IR-370- 20/09/
Wg rozdzielnika


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008r . Nr 171, poz. 1058 ze zm) zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonawcę zamówienia: Naprawa podłoża pod dnem śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim w miejscowości Pyskowice – Dzierżno – w ramach projektu POIiŚ 7.5.01 „Modernizacja śluz odrzańskich na odc. będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej ”
- został wybrany:
STABILATOR Spółka z o.o.
81-506 Gdynia, ul. Stryjska 24
Adres na korespondencję:
80-280 Gdańsk, ul. Szymanowskiego 2
przy oferowanej cenie brutto za cały przedmiot zamówienia – 5 947 238,94 zł. (oferta nr 1)

Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę – 600 punktów.
Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty zawarto w druku ZP-12 - Zbiorcze zestawienie ofert, a streszczenie i porównanie złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną nie odrzuconym ofertom w kryterium – cena 100%, zawarto w druku ZP-21.
Druki te stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.

Załącznik:
Druk ZP-12 – Zbiorcze zestawienie ofert
Druk ZP-21 – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Rozdzielnik:
- strona internetowa
- tablica ogłoszeń
- IP/IR
- EZ - a/a