Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

Czemu?

Bo transport wodny śródlądowy jest jedną z najtańszych a jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi

logo

transportu ze względu między innymi na :

 

  • Relatywnie małe zużycie energii
  • Niską emisję zanieczyszczeń powietrza
  • Relatywnie niewielkie zanieczyszczenie wód
  • Możliwość znacznego zmniejszenia kongestii (zatorów) na drogach w wyniku przejęcia części przewozów transportu samochodowego

 

Według badań niemieckich transport wodny śródlądowy wywołuje wielokrotnie niższe koszty zewnętrzne niż inne gałęzie, w tym:

 

  • Koszty zanieczyszczenia powietrza 7-krotnie mniejsze niż transport samochodowy
  • Koszty związane z emisją hałasu 87 krotnie mniejsze niż w transporcie samochodowym i 70 krotnie mniejsze niż w kolejowym
  • Koszty wypadków 178-krotnie niższe niż w transporcie samochodowym i 12-krotnie niż w kolejowym
  • Mniejsze koszty zanieczyszczenia gleby i wody
  • Niewielkie koszty zużycia terenu związane z mniejszym niż w transporcie kolejowym i samochodowym zapotrzebowaniem na teren.
  • Teren drogi wodnej jest biologicznie czynny, w przeciwieństwie do drogi kołowej czy torowiska.

Zyski energetyczne i finansowe z transportu wodnego śródlądowego są 6-krotnie większe w porównaniu z transportem drogowym i 3-krotnie większe w porównaniu z transportem kolejowym. Okres żywotności barki rzecznej wynosi około 30 lat i jest 1,5 razy i 3 razy dłuższy odpowiednio od taboru kolejowego i samochodu ciężarowego. Dodatkowo stopień skomplikowania budowy mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej barki jest bardzo niewielki w porównaniu z tradycyjnymi środkami transportu lądowego, co odzwierciedla również niższy koszt eksploatacji, mniejszą ilość awarii, wymiany części i produkcji odpadów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko