Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Śluza Łabędy jest dwukomorową śluzą bliźniaczą. Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

 • długość użyteczna 71,5 m,
 • szerokość użyteczna komór 12,0 m,
 • wysokość ścian komór 8,0 m.

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe. W głowach górnych śluz przebiega między komorami kanał, zamykany zasuwą klinową, który służy do oszczędnego śluzowania. Ściany komór wykonane są jako stalowa ścianka szczelna typu Larssen III, zakotwiona odciągami. Dno komór stanowi płyta żelbetowa grubości 2,40 m. Kierownice awanportu dolnego, długości ok. 30 m oraz cypel międzyśluzia wykonane są ze stalowych brusów typu Hoesch III i stanowią ściankę szczelną kotwioną. Natomiast kierownice awanportu górnego, długości ok. 90 m i cypel międzykomorowy wykonane są jako żelbetowe mury oporowe. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

W ramach projektu „„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice -przystosowanie do III klasy drogi wodnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności planuje się wykonać między innymi następujące prace:

 • roboty przygotowawcze terenu budowy: drogi dojazdowe, zaplecza, przyłącza,
 • rekonstrukcja powierzchniowej warstwy betonów głowy dolnej i głowy górnej wraz z komorami pod progiem i kanałem oszczędnościowym w głowie górnej,
 • rekonstrukcja powierzchniowej warstwy betonów płyt dennych komór śluzy,
 • remont stalowych ścian stalowych (Larssen III), stanowiących ściany komór śluzy,
 • wzmocnienie gruntu przylegającego do w/w ścian komór,
 • projektowane dodatkowe przejście kablowe w poprzek komór śluzy (w tym studnie kablowe głębokie).
 • rekonstrukcje powierzchni betonów kierownic awanportu górnego nad zwierciadłem wody,
 • remont ścian stalowych (Hoesch III), stanowiących kierownice awanportu dolnego,
 • wzmocnienia gruntu przylegającego do w/w ścian stalowych kierownic awanportu dolnego,
 • projektowane przedłużenie kierownic awanportu dolnego wraz z rozbiórką istniejących w tym miejscu stalowych pomostów,
 • remont, a w przypadku konieczności rozbiórka i ponowne wykonanie, dalb w awanportach,
 • projektowane przystanie typu lekkiego, po jednej: na wodzie górnej i na wodzie dolnej,
 • korekta betonowych fundamentów istniejących pachołów cumowniczych z uwagi na osiadanie,
 • przełożenie istniejących nawierzchni z kostki granitowej,
 • projektowane nawierzchnie z kostki brukowej,
 • naprawa betonów kanałów kablowych i projektowane odcinki kanałów kablowych,
 • umocnienie narzutu kamiennego ubezpieczenia skarp awanportów,
 • uzupełnienie istniejącej aparatury pomiarowej (urządzenia do pomiaru stałej prostej na obu głowach śluzy, łaty wodowskazowe),
 • wykonanie i montaż zasuwy śluzowania oszczędnościowego z napędem hydraulicznym,
 • wykonanie zamknięcia remontowego kanału śluzowania oszczędnościowego,
 • remont konstrukcji stalowej wrót i osprzętu na głowie górnej i głowie dolnej,
 • wymiana na nowe napędów hydraulicznych wrót i zasuw we wrotach,
 • uzupełnienie i regeneracja wyposażenia komunikacyjnego,
 • regeneracja powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
 • demontaż istniejących konstrukcji stalowych wrót głowy górnej i głowy dolnej z ich napędami oraz osprzętem i wykonanie i montaż nowej konstrukcji wrót z zasuwami we wrotach i napędami hydraulicznymi,
 • uzupełnienie i regeneracja wyposażenia komunikacyjnego,
 • wykonanie i montaż zamknięć remontowych od wody górnej i wody dolnej.
 • remont istniejących i wykonanie nowych kanałów kablowych wraz z wyposażeniem oraz wykonanie przejścia dla kabli pod komorami śluzy,
 • zewnętrzne sieci kablowe,
 • oświetlenie zewnętrzne z energooszczędnymi oprawami LED,
 • semafory sygnalizacji wjazdowej i wyjazdowej z lampami LED,
 • punkty poboru energii elektrycznej i wody na awanportach,
 • rozdzielnice elektroenergetyczne, sterownicze i teletechniczne,
 • systemy pomiarów poziomów wody,
 • systemy zdalnego przekazu poziomów wód i stanów awaryjnych śluzy, w oparciu o system łączności radiowej realizowanej dla całego Kanału Gliwickiego
 • systemy monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i wideobramofonów),
 • system zliczania jednostek pływających,
 • system wykrywania zbliżania się obiektu do wrót GD,
 • instalacje oświetlenia, gniazd wtyczkowych, odgromowa i ogrzewania elektrycznego w budynku głównym śluzy (sterowni) i w maszynowniach,
 • instalacje telefoniczne,
 • remont budynków
 • budowa budynku socjalnego
 • Znaczącą część robót wykonano w ramach I Fazy projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, finansowanego ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013). Realizacja zakresu prac jest kontynuowana w II Fazie wyżej wymienionego projektu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko