Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 05.10.2012 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podpisał z firmą Navimor- Invest S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 212, umowę na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno” w ramach projektu: "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Wartość podpisanej umowy wynosi 34 112 139,69 zł brutto.

 

Projekt „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, znajduje się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w ramach Priorytetu VII, Działania 7.5. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa i modernizacja 4 śluz Kanału Gliwickiego: Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica. Prace budowlane mają zakończyć się w 2015 roku.

EZ/ JRP - TKG -370- 16 /12/

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego na zadanie  pn: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Kłodnica w ramach przedsięwzięcia  „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku  będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” została wybrana oferta nr „4”,  złożona przez Firmę:
SKANSKA”  S.A.
01-518 Warszawa
Ul. Gen. J.Zajączka 9

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Gliwice, 31.07.2012r.
EZ/ JRP - TKG -370- 17/12/

Wg   rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego na zadanie  pn: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia  „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku  będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” została wybrana oferta nr „1”,  złożona przez Firmę:

NAVIMOR – INVEST  S.A.
80-266  Gdańsk
Ul. Grunwaldzka  212

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

W niniejszym postępowaniu  oferty złożyli następujący Wykonawcy:

EZ / IRP - TKG - 370- 20/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:

EZ / JRP - TKG - 370- 20/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:

EZ / JRP - TKG - 370- 16/12


Wg   rozdzielnikaDotyczy:  Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:

„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Kłodnicy w ramach przedsięwzięcia  „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” - ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S-100-166142 dn.26.05.12r.  

EZ / IRP - TKG - 370- 21/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:

„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Rudziniec w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” - ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S 120-198875 dnia 26.06.12r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż obowiązującą wersją kosztorysów jest wersja PDF.

Odpowiedz :

Obowiązującą wersją jest wersja PDF.

Wersja edytowalna (.xls) została dodana celem ułatwienia przygotowania oferty.

EZ / IRP - TKG - 370- 20/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne: