banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Dz.U.01.115.1229 działy, art.189 ustawa 2001.07.18
Prawo wodne.

Dz.U.03.16.149 rozp. 2002.12.17
Śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części stanowiące własność publiczną.

Dz.U.01.142.1591 art.31(a), art.31(b) ustawa 1990.03.08
Samorząd gminny.

Dz.U.01.142.1592 art 34 ust 1(a art.34 ust.1(b) ustawa 1998.06.05
Samorząd powiatowy.

Dz.U.01.84.907 ustawa 2001.08.11
Szczególne rozwiązania prawne związane z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.01.95.1046 rozp. 2001.09.04
Wykaz miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany.

Dz.U.97.80.491 ustawa 1997.07.17
Stosowanie szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

Dz.U.97.82.521 rozp. 1997.07.22
Zasady i tryb udzielania odszkodowań za straty spowodowane skierowaniem wód zalewowych w inny obszar w związku z zagrożeniem powodzią.

Dz.U.97.120.762 rozp. 1997.09.19
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

Dz.U.97.124.785 rozp. 1997.09.25
Szczegółowy tryb oraz warunki uprawniające do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej pomocy w okresie odbudowy gospodarstwa rolnego.

Dz.U.97.153.1006 rozp. 1997.11.15
Wykaz gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu mające na celu likwidację skutków powodzi.

Dz.U.97.80.494 ustawa 1997.07.17
Szczególne zasady postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r.

Dz.u.95.13.60 ustawa 1995.01.05
Dopłaty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.00.98.1070 ustawa 1995.10.26
Niektóre formy popierania budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U.01.98.1067 ustawa 2001.07.06
Ustanowienie programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

Dz.U.02.31.278 rozp. 2002.03.12
Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006.