banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Akty prawneDz.U.02.176.1455 rozp. 2002.10.04
Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.

Dz.U.02.241.2093 rozp. 2002.12.23
Kryteria wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Dz.U.03.4.44 rozp. 2002.12.23
Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Dz.U.01.62.627 ustawa 2001.04.27
Prawo ochrony środowiska.

D2.U.01.146.1640 rozp. 2001.12.11
Wysokość jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Dz.U.01.100.1085 art 25-27 ustawa 2001.07.27
Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.01.97.1051 ustawa 2001.07.06
Zachowanie narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.


Dz.U.01.138.1559 rozp. 2001.11.12
Dz.U.01.138.1559 rozp. 2001.11.12 Połów ryb oraz warunki chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.