banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Akty prawneDz.U.99.79.886 um.m. 1996.04.11 Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Wrocław. 1996.04.11.

Dz.U.76.11.59 um.m. 1975.03.21 Czechosłowacja-Polska. Umowa o zmianie przebiegu granicy państwowej oraz niektórych innych sprawach związanych z budową i eksploatacją przez Stronę Polską zapory na Dunajcu. Warszawa. 1975.03.21.

Dz.U.97.11.56 um.m. 1992.05.19 RFN-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych. Warszawa. 1992.05.19.

Dz.U.99.30.282 um.m. 1996.10.10 Ukraina-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych. Kijów. 1996.10.10.

Dz.U.65.12.78 um.m. 1964.07.17 ZSRR-Polska. Porozumienie o gospodarce wodnej na wodach granicznych. Warszawa.1964.07.17.

Akty prawneDz.U.01.72.747 ustawa 2001.06.07

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dz.U.06.136.964 2006.08.16

Sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Dz.U.06.127.886 2006.08.16

Określenie taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dz.U.02.8.70 rozp. 2002.01.14

Określenie przeciętnych norm zużycia wody.

Dz.U. 05.85.729 2006.08.17

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dz.U.02.204.1728 rozp, 2002.11.27

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Dz.U.02.183.1530 rozp. 2002.10.16

Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

Dz.U. 03.52.452 2003.04.12

Określenie szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

Dz.U.94.21.73 rozp. 1994.01.27

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.Dz.U.01.115.1229 działy, art.189 ustawa 2001.07.18
Prawo wodne.

Dz.U.03.16.149 rozp. 2002.12.17
Śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części stanowiące własność publiczną.

Dz.U.01.142.1591 art.31(a), art.31(b) ustawa 1990.03.08
Samorząd gminny.

Dz.U.01.142.1592 art 34 ust 1(a art.34 ust.1(b) ustawa 1998.06.05
Samorząd powiatowy.

Dz.U.01.84.907 ustawa 2001.08.11
Szczególne rozwiązania prawne związane z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.01.95.1046 rozp. 2001.09.04
Wykaz miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany.

Dz.U.97.80.491 ustawa 1997.07.17
Stosowanie szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

Dz.U.97.82.521 rozp. 1997.07.22
Zasady i tryb udzielania odszkodowań za straty spowodowane skierowaniem wód zalewowych w inny obszar w związku z zagrożeniem powodzią.

Dz.U.97.120.762 rozp. 1997.09.19
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

Dz.U.97.124.785 rozp. 1997.09.25
Szczegółowy tryb oraz warunki uprawniające do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej pomocy w okresie odbudowy gospodarstwa rolnego.

Dz.U.97.153.1006 rozp. 1997.11.15
Wykaz gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu mające na celu likwidację skutków powodzi.

Dz.U.97.80.494 ustawa 1997.07.17
Szczególne zasady postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r.

Dz.u.95.13.60 ustawa 1995.01.05
Dopłaty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.00.98.1070 ustawa 1995.10.26
Niektóre formy popierania budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U.01.98.1067 ustawa 2001.07.06
Ustanowienie programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

Dz.U.02.31.278 rozp. 2002.03.12
Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006.

Akty prawneDz.U.03.41.345 2003.02.11
Warunki i tryb ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej.

Dz.U.07.86.579 2007.04.20
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.

Dz.U.04.116.1210 2004.05.19
Bezpieczeństwo i higiena pracy nurków.

Dz.U.52.31.208 rozp. 1952.06.02
Dz.U.52.31.208 rozp. 1952.06.02 Bezpieczeństwo i higiena pracy w kesonach.

Akty prawneDz.U.02.176.1455 rozp. 2002.10.04
Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.

Dz.U.02.241.2093 rozp. 2002.12.23
Kryteria wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Dz.U.03.4.44 rozp. 2002.12.23
Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Dz.U.01.62.627 ustawa 2001.04.27
Prawo ochrony środowiska.

D2.U.01.146.1640 rozp. 2001.12.11
Wysokość jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Dz.U.01.100.1085 art 25-27 ustawa 2001.07.27
Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.01.97.1051 ustawa 2001.07.06
Zachowanie narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.


Dz.U.01.138.1559 rozp. 2001.11.12
Dz.U.01.138.1559 rozp. 2001.11.12 Połów ryb oraz warunki chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.