banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

 

 

Akty prawne dotyczące śródlądowych dróg wodnych

Żegluga śródlądowa

 

Dz.U. 2006 nr 123 poz. 857

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej wraz z ustawą

 

Prawo wodne

Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne

 

Śródlądowe drogi wodne

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1458 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

- Ustawa o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym z dnia 28 października 2002 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1672 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę. (Tekst pierwotny: Dz.U.2006.240.1747)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Tekst pierwotny: Dz.U.2002.210.1786) wraz z Załącznikiem: Wykazem śródlądowych dróg wodnych

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Tekst pierwotny: Dz.U.2002.77.695) wraz z Załącznikiem : Klasyfikacją śródlądowych dróg morskich

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Tekst pierwotny: Dz.U.2003.212.2072) wraz z Załącznikiem: Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej (Tekst pierwotny: Dz.U.2003.104.973) wraz z załącznikami

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Tekst pierwotny: Dz.U.2002.239.2035) wraz z Załącznikiem: Wykazem granic m

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Tekst pierwotny: Dz.U.2003.16.149) wraz z załącznikami

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni (Tekst pierwotny: Dz.U.2006.21.162) wraz z załącznikami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 505) wraz z załącznikami

 

Wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2011

M.P. z 17 listopada 2010 nr 86 poz. 1010

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2011.