banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regulamin Organizacyjny
Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa
przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry


Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa - zwane dalej Komisjami działają na podstawie art. 100 Ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005 r.; Nr 239; poz. 2019 ze zm. oraz art. 98 ust. 3 w zw. z art. 100 ust. 6 w/w ustawy oraz na podstawie Uchwał Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły nr 2/MW/2003 oraz Górnej Odry nr 2/GO/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w związku z § 4 Regulaminu Organizacyjnego Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry; w obecnym składzie osobowym: na podstawie Uchwał: Nr 107/2006/MW oraz Nr 93/2006/GO z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia listy przedstawicieli Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry, którzy będą uczestniczyć w pracach Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz Uchwał: Nr 108/2006/MW oraz Nr 94/2006/GO Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia składu Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, które będą działały przy RGWRW Małej Wisły i Górnej Odry. W zakresie swej właściwości Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry uchwalają, co następuje:

 

§1

 1. Zadaniem Komisji jest opracowywanie stanowiska w sprawach przekazanych przez Rady w celu wypełnienia zadań w ramach procesu udziału społeczeństwa w wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne {Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229}, tekst jednolity z dnia 18 listopada 2005 r. {Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019, ze zmi} oraz Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko {Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.}) oraz w procesie planowania gospodarowania wodami.
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1). uczestniczenie w identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w Regionach Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry,

2). uczestniczenie w procesie opracowywania planu gospodarowania wodami,

3). opiniowanie dokumentacji, poddawanych obligatoryjnie pod konsultacje społeczne, w tym:

 1. harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji,
 2. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza,
 3. projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

4). formułowanie uwag w odniesieniu do organizacji procesu konsultacji społecznych.

 

§ 2


 1. Skład Komisji określają Rady na podstawie zapisów zawartych w aktualnie obowiązującym „regionalnym Programie US”.
 2. Komisje działają kolegialnie na sesjach plenarnych.
 3. Organizacja prac Komisji może opierać się o tematyczne grupy robocze (panele dyskusyjne), w ramach których wypracowywane będą stanowiska, przedstawione następnie na sesji plenarnej Komisji. Pracownicy komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa biorą udział w moderowaniu spotkań oraz proponują podział na poszczególne grupy dyskusyjne - odpowiedzialni są także za podsumowanie dyskusji lub wyznaczenie /wybór/ osoby z grupy, która zrelacjonuje jej efekty /przedstawi wnioski i ustalenia z prac grupy/.

 

§ 3


 1. Komisje wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza, którzy tworzą Prezydia Komisji podejmując stosowną uchwałę.
 2. Prezydia organizują prace Komisji.
 3. Przewodniczący przedstawiają porządek obrad i prowadzą posiedzenia Komisji.
 4. Przewodniczący przedstawiają opinie Komisji na posiedzeniu Rad wraz z protokołem z posiedzenia Komisji.
 5. Zadania Przewodniczącego w razie jego nieobecności wykonuje Zastępca.
 6. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Komisji, czynności zastrzeżone do kompetencji Przewodniczącego wykonuje członek Komisji wyznaczony pisemnie przez Przewodniczącego.
 7. Do zadań Sekretarza Komisji należy, udział w sporządzaniu protokołów z posiedzeń Komisji, redagowanych przez prawnika RZGW Gliwice.

 

§ 4


 1. Wszelkie opinie, zalecenia Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, poza sprawami porządkowymi, będą podejmowane przez nie - podobnie jak w przypadku Rad - w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.
 2. W przypadku braku wymaganego do podejmowania prawomocnych uchwał quorum (po upływie 15 min) przeprowadza się posiedzenie w drugim terminie, a głosowania uważa się za ważne nawet wówczas, gdy liczba obecnych członków nie jest wystarczająca, by spełnić wymóg quorum.
 3. Przewodniczący przedstawia na posiedzeniu Komisji informację o stanowisku Rad podjęte w odniesieniu do opinii przygotowanej przez Komisje.

 

§ 5


 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są obligatoryjnie na każdym etapie procesu konsultacji społecznych zgodnie z harmonogramem zawartym w aktualnie obowiązującym „regionalnym Programie US”.
 2. Posiedzenia Komisji zwołują Przewodniczący Komisji na wniosek Rad lub z własnej inicjatywy - przy uwzględnieniu stanowiska komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa działającej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zwanym dalej RZGW Gliwice.
 3. W posiedzeniach Komisji uczestniczą członkowie Komisji, Dyrektor Regionalnego Zarządu lub upoważniony przez niego przedstawiciel, pracownicy komórki właściwej ds. udziału społeczeństwa i inni pracownicy RZGW Gliwice - wyznaczeni przez Dyrektora RZGW Gliwice oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczących Komisji.
 4. Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone do wzięcia udziału w posiedzeniu otrzymują pisemne zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia wraz z przewidzianym porządkiem obrad i innymi materiałami - co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§6

 1. Opinie Komisji podejmowane są przez Komisje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. W głosowaniu biorą udziału wyłącznie członkowie Komisji. W przypadku zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania tajnego, komisja skrutacyjna powoływana jest doraźnie - z grona pracowników RZGW Gliwice obecnych na spotkaniu; działa ona pod nadzorem Przewodniczących Komisji lub wyznaczonych przez nich osób.
 3. Przewodniczący ogłaszają wyniki głosowania, które zamieszczone są w protokole posiedzenia.
 4. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku dziennym posiedzenia Przewodniczący Komisji ogłaszają zamknięcie posiedzenia Komisji.
 5. Księgę podejmowanych przez Komisję Uchwał oraz wydawanych opinii prowadzi RZGW Gliwice i zamieszcza treść dokumentów na stronie internetowej.

 

§7


 1. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane ze środków RZGW Gliwice.
 2. Członkom Komisji zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów oraz diety na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.

 

§8


 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który - po przyjęciu przez Komisję - podpisuje Sekretarz i Przewodniczący. Protokoły przechowywane są w księdze protokołów
 2. Uchwały, opinie i inne dokumenty Komisji podpisane przez Przewodniczącego Komisji - wraz z listą obecności na posiedzeniu i porządkiem dziennym spotkania - stanowią załączniki do protokołów z posiedzenia Komisji.
 3. Księgę opinii i protokołów przechowuje RZGW Gliwice.
 4. Obsługę biurową Komisji zapewnia RZGW Gliwice.