banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl zapisów art. 46 i  51 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, między innymi dla planów lub programów w dziedzinie gospodarki wodnej.

W związku z powyższym, Dyrektor RZGW w Gliwicach przystąpił do opracowania Planu utrzymania wód oraz przeprowadza strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w tym sporządza prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach.
W związku ze zmianą Ustawy Prawo wodne (Dz.U.2014.850 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw) na dyrektorze RZGW ciąży obowiązek opracowania planu utrzymania wód.
Zgodnie z art. 114b ustawy Prawo wodne plan utrzymania wód zawiera:
1.    określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń;
2.    wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami;
3.    wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b, obejmujący:
a)    wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań,
b)    uzasadnienie konieczności realizacji działań, z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji,
c)    jeżeli to możliwe, szacunkową analizę kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań,
d)    w przypadku działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3, 6 i 7 - zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizację działań oraz terminy i sposoby ich prowadzenia.

Plan utrzymania wód ma charakter prawa miejscowego, ponieważ zgodnie z art. 114b ust. 5 ww. ustawy, są ustalane w drodze rozporządzenia przez dyrektora RZGW.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi dokumentami oraz do składania uwag i opinii w okresie od 5 października 2015 r. do 26 października 2015 r.:

1.    Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
2.    Projekt Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
3.    Projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
4.    Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
5.    Formularz składania uwag i wniosków.

Z powyższymi dokumentami można również zapoznać się osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach lub w siedzibie „Pectore- Eco” Sp. z o.o.

Wszelkie uwagi i wnioski do konsultowanych dokumentów, można zgłaszać w formie pisemnej na adresy:
•    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
•    „Pectore- Eco” Sp. z o.o. przy Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice
oraz osobiście w ww. siedzibach, jak również poprzez formularz składania uwag
i wniosków umieszczony poniżej przesłany na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych, które odbędą się w dniach:
•    12 października 2015 r. w godzinach 10:00 – 14.00 w Hotelu Silvia Gold w Gliwicach ul. Studzienna 8, 44-100 Gliwice.
•    13 października 2015 r. w godzinach 10:00 – 14.00 w Hotelu Dworska Elektrownia w Kędzierzynie- Koźlu
przy ul. Aleksandra Puszkina 1 (os. Sławięcice), 47-230 Kędzierzyn- Koźle.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

 

1. Obwieszczenie

2. Projekt Planu utrzymania wód

3. Projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu

5. Formularz składania uwag i wniosków