banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

Spotkanie w sprawie przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Blisko 150 osób, przedstawiciele ponad 90 gmin i instytucji związanych z gospodarką wodną z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego przystąpiło właśnie pod przewodnictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach do przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry.

 

Włodarze miast i gmin, przedstawiciele środowisk zainteresowanych spotkali się 5 września w Katowicach, by po raz pierwszy zaproponować rozwiązania, które stworzą „Niezawodne plany” w ich okolicy.

 

 

Spotkanie w sprawie przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Prace, którym w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry przewodzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, potrwają do 2015 r. i zaowocują powstaniem dokumentu obejmującego wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym: m.in. zapobieganie, przygotowanie do wezbrania, ochronę, wczesne ostrzeganie. W tym obrębie tematycznym Komitety Sterujące, Grupy Planistyczne i Zespoły Planistyczne Zlewni, stworzą katalog rozwiązań /technicznych i nietechnicznych/, których realizacja zapobiegnie lub zminimalizuje ryzyko i skutki powodzi. Plany obejmą działania na rzecz zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego, skuteczniejszą retencję wód oraz zmniejszenie ryzyka w przypadku wystąpienia powodzi. Uwzględniać będą także m. in. analizę kosztów i korzyści, obszary o potencjalnych możliwościach retencyjnych, a także cele środowiskowe zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej, zasady gospodarowania wodą i formy użytkowania gruntów, elementy planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochronę przyrody.
Zarządzanie ryzykiem powodziowym i wdrażanie działań w tym obrębie leży w kompetencjach wielu jednostek, tak administracji rządowej, jak i samorządowej. Dlatego też RZGW w Gliwicach zaprosił do współpracy przedstawicieli gmin i instytucji, na których terenie znajdują się obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Stąd również konieczność interdyscyplinarnego spojrzenia na to ambitne i ważne dla bezpieczeństwa regionu wodnego, przedsięwzięcie. Rozwiązania wspólnie wypracowane w naszym regionie wodnym, zamieszkałym przez blisko 11% populacji kraju, staną się składową Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla całego państwa.
Powstałe Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym będą obowiązywały przez 6 lat, po których nastąpi ich przegląd oraz aktualizacja.

 

Spotkanie w sprawie przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Spotkanie w sprawie przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym