banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 25.08.2005 r. miało miejsce uroczyste przekazanie zbiornika Kuźnica Warężyńska do próbnego piętrzenia.

 

Podstawowe dane:

powierzchnia 560 ha, normalny poziom piętrzenia wody 264,00 m npm, maksymalna głębokość ok. 23 m, obwód zbiornika ok. 13 km.

okładka

 

Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

ZBIORNIK WODNY
Zbiornik przeciwpowodziowy Kuźnica Warężyńska utworzony został w wyrobisku byłej kopalni piasku. Dokonana została w ten sposób rekultywacja terenu zdegradowanego ponad trzydziestoletnią działalnością kopalni, a krajobraz został wzbogacony o dodatkowe walory przyrodnicze i rekreacyjno turystyczne. Dotychczas istniejące nieregularne, strome stoki wyrobiska zostały wyprofilowane i ubezpieczone tak, aby mogły stanowić trwałą i bezpieczną linię brzegową nowego zbiornika wodnego.

 

 

GOSPODAROWANIE WODĄZbiornik wodny Kuźnica Warężyńska
Włączając zbiornik Kuźnica Warężyńska do systemu zbiorników Przeczyce i Pogoria III, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach stworzył zespół zbiorników retencyjnych zlewni Czarnej Przemszy, umożliwiający prowadzenie w niej zintegrowanej gospodarki wodnej, zarówno w okresach powodziowych jak również w czasie niedoborów wody w zlewni poniżej zbiorników.

 

Zbiornik wodny Kuźnica WarężyńskaOBIEKTY ZBIORNIKA
Do regulacji przepływów i prowadzenia kontrolowanej gospodarki wodnej w zbiorniku Kuźnica Warężyńska, w zaporze czołowej wykonano:
- trzyprzęsłowy jaz o światłach 3 × 3 m, zamykany klapami, służący do przepuszczania wód powodziowych,
- rurociągi o przekroju 2×_100 cm, łączące zbiornik Kuźnica Warężyńska ze zbiornikiem Pogoria III, służące do uzupełniającego przerzutu wody w przypadkach zwiększonego jej zapotrzebowania przez użytkowników,
- kanał zrzutowy odprowadzający wodę z jazu do Czarnej Przemszy,
- nowy most i modernizację drogi w miejscowości Marianki.
Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

 

ZAPLECZE EKSPLOATACYJNE
Zarządzanie obiektami zbiornika i jego eksploatację prowadzą specjaliści zatrudnieni w specjalnie wybudowanych w tym celu obiektach administracyjnych zbiornika wyposażonych w sprzęt techniczny, komputery, łączność, niezbędne materiały itp.Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

POMPOWNIA W DOLNYM STANOWISKU ZAPORY
Likwidacja utrzymywanego w czasie wydobywania piasku leja depresyjnego przywraca pierwotny poziom wód gruntowych. Jednocześnie przegrodzenie doliny wyrobiska zaporą czołową spowodowało odcięcie jej dolnego stanowiska i konieczność odbioru wód opadowych i filtracyjnych z tego terenu. W tym celu wybudowana została pompownia ze zbiornikiem wyrównawczym.

Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

 

 

ZASILANIE ZBIORNIKA WODĄ
Zbiornik zasilają wody, głównie wezbraniowe, rzek Czarnej Przemszy i Trzebyczki, których wprowadzenie do zbiornika
następuje po efektownych kamiennych kaskadach, zapewniających dodatkowe napowietrzenie wody. Przy regulacjach
tych rzek uwzględniono konieczność zachowania przepływu biologicznego i poziomu wody w starych korytach tych rzek. W tym celu w miejscach zrzutu wody z koryt Czarnej Przemszy i Trzebyczki do zbiornika wybudowano budowle rozrządowe z możliwością regulacji rozdziału przepływu.


Zbiornik wodny Kuźnica WarężyńskaEKOLOGIA I REKREACJA
Wysoka jakość wód zasilających zbiornik zapewnia możliwość hodowli ryb, w tym również szlachetnych łososiowatych, stanowiących niemałą atrakcję dla wędkarzy. Dzięki uporządkowaniu terenu, zazielenieniu bezpośredniego otoczenia zbiornika i urządzeniu wokół niego dróg, miłośnicy wypoczynku, tak biernego jak i czynnego, zyskują możliwość rekreacji na łonie przyrody.

 

 

TURYSTYKA
Południową stroną zbiornika Kuźnica Warężyńska przebiega jeden z licznych w tym regionie szlaków turystycznych. W promieniu niespełna 20 km leży Pustynia Błędowska, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd oraz Szlak Warowni Jurajskich. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne kompleksy leśne oraz użytki ekologiczne - zbiorniki Pogoria I i II - oazy życia licznych gatunków ptactwa i zwierząt.

 

Plan zbiornika

mapa

obiekty hydrotechniczne