banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zbiornik Pławniowice

 

Zbiornik Pławniowice powstał w wyrobisku po zakończonej eksploatacji piasków podsadzkowych w latach 1974- 76 i wprowadzeniu do niej wód potoku Toszeckiego .

Zbiornik Pławniowice leży w zlewni rzeki Kłodnicy i zasilany jest wodami potoku Toszeckiego . Całkowita powierzchnia zalewu F=244,2 ha pojemność całkowita V = 29,149 mln m ³

Zbiornik Dzierżno Duże


Zbiornik Dzierżno Duże powstał w wyrobisku po zakończonej eksploatacji piasków podsadzkowych i wprowadzeniu do niej wód rzeki Kłodnicy w 1964 roku .

Całkowita powierzchnia zalewu przy NPP= 202,5 m NN / F = 516 ha Zbiornik zasilany jest wodami rzeki Kłodnicy oraz potoków : Kozłówki, Rzeczyckiego i Kleszczowskiego
Zadanie zbiornika :

 • zapewnienie przepływu nienaruszalnego na rzece Kłodnicy
 • utrzymanie żeglugi na Kanale Gliwickim
 • w okresie powodzi bezpieczne przeprowadzenie wód powodziowych rzeki Kłodnicy
 • poprawa jakości wód rzeki Kłodnicy

Zbiornik Dzierżno Małe

 

Powstał w wyrobisku po zakończonej eksploatacji piasków podsadzkowych w latach 1933 – 1938 i wprowadzeniu do niej wód rzeki Dramy .

Położony jest na prawym brzegu Kanału Gliwickiego na wysokości km 31,0 – 32,0 Całkowita powierzchnia zalewu przy NPP= 204,0 m NN A = 1,28 km ²

Zadanie zbiornika :

 • utrzymanie przepływu nienaruszalnego Kłodnicy poniżej jazu Pławnoiwice
 • utrzymanie żeglugi na Kanale Gliwickim
 • w okresie powodzi bezpieczne przeprowadzenie wód powodziowych rzeki Dramy
 • rekreacja

 

Rzeka Kłodnica


Przepływy rzeki Kłodnicy to podstawowe źródło zasilania Kanału Gliwickiego umożliwiające prowadzenie żeglugi na tej drodze wodnej.


Rzeka Kłodnica jest prawostronnym dopływem rzeki Odry . Długość biegu rzeki wynosi 84 km , źródła rzeki leża na terenie miasta Katowice w okolicach Brynowa i Piotrowic . Ujście Kłodnicy znajduje się powyżej Koźla Kłodnica posiada charakter rzeki podgórskiej o dużym spadku i znacznej zmienności przepływów Średni spadek na całej długości rzeki od ujścia do źródeł wynosi 1,81 promila , całkowita powierzchnia zlewni rzeki wynosi

1125,8 km ².

Bieg rzeki dzieli się na trzy charakterystyczne odcinki ;

 • odcinek górny od źródeł od Łabęd

 • odcinek środkowy od Łabęd do jazu w Pławnowicach

 • odcinek dolny od jazu w Pławnowicach od ujścia

Kanał KłodnickiPierwszy projekt budowy tego kanału powstał już w 1778 roku , połączony z projektem budowy państwowej huty stali w Gliwicach.

Pierwsze prace rozpoczęto w 1790 roku wraz z budową 18 drewnianych śluz komorowych / średni spad wynosił 2,7 m / pierwsze barki pływały już 1897 roku na dolnym odcinku kanału od Sławięcic do Odry. W tym okresie kanał otrzymał swe obecne miano – Kanału Kłodnickiego

Po kampanii napoleońskiej w 1814 roku w miejsce śluz drewnianych rozpoczęto budowę śluz murowanych .Przebudowę zakończono w 1822 roku . Kanał Kłodnicki służył nieprzerwanie żegludze aż do 1937 roku , kiedy to w jego koryto wszedł nowo budowany nowoczesny kanał łączący Gliwice z Odrą - Kanał Gliwicki . W chwili obecnej z pierwotnego Kanału Kłodnickiego zachował się tylko dolny odcinek z dwoma śluzami o długości 3,55 km