banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 1. Udostępnianie nieruchomości, urządzeń wodnych lub ich części odbywa się przy zachowaniu zasad prawidłowej gospodarki majątkiem Skarbu Państwa z jednoczesnym zapewnieniem optymalnego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego.
 2. Udostępnianie nieruchomości, urządzeń wodnych lub ich części nie może naruszać warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni, jak również ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o ile zostały opracowane.
 3. Dyrektor RZGW przekazuje Prezesowi KZGW informacje na temat nieruchomości, urządzeń wodnych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa, planowanych do udostępnienia w danym roku, w drodze przetargu, na hydroenergetyczne wykorzystanie urządzenia wodnego.
 4. Informacja, o której mowa w pkt 3, zawiera co najmniej:
  1. nazwę obiektu i jego lokalizację (nazwa i kilometr rzeki, miejscowość, gmina),
  2. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,
  3. rodzaj urządzenia wodnego i jego dane techniczne,
  4. dane hydrologiczne cieku oraz wielkość przepływu przewidywanego(możliwego) do energetycznego wykorzystania,
  5. przewidywaną moc elektrowni i szacunkową wielkości produkcji rocznej,
  6. potencjalny wpływ zmiany sposobu użytkowania urządzenia wodnego (energetyczne wykorzystanie), na prawa innych użytkowników wód będących w zasięgu oddziaływania urządzenia,
  7. stan techniczny urządzenia i informacje dotyczące niezbędnych do wykonania prac w zakresie utrzymania urządzenia (w tym szacunkowe roczne nakłady na utrzymanie i niezbędne remonty oraz adaptację urządzenia, w szczególności wykonanie urządzeń umożliwiających migrację ryb),
  8. podstawowe warunki umowy, w szczególności wysokość minimalnego czynszu oraz szacunkową wartość nakładów i zakres prac przewidzianych do wykonania przez oferenta.
 5. W terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji Prezes KZGW dokonuje oceny zasadności planowanych dyspozycji majątkiem Skarbu Państwa, wydając jednocześnie zgodę na udzielenie przez dyrektora RZGW promesy zawarcia umowy z wyłonionym w drodze przetargu podmiotem.
 6. Dyrektor RZGW występuje do właściwego miejscowo starosty o zgodę na oddanie nieruchomości, urządzenia wodnego lub ich części w najem lub dzierżawę.
 7. Dyrektor RZGW, po uzyskaniu zgody organów, o których mowa w pkt 5 i 6, podaje do publicznej wiadomości, wykaz planowanych do udostępnienia nieruchomości, urządzeń wodnych lub ich części, przez wywieszenie w siedzibie dyrektora RZGW oraz umieszczenie na stronie internetowej RZGW.
 8. Dyrektor RZGW przeprowadza przetargi na hydroenergetyczne wykorzystanie nieruchomości, urządzeń wodnych lub ich części z zachowaniem zasad równego traktowania oraz uczciwej konkurencji, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez niego regulaminem, w którym uwzględnia niniejsze wytyczne Prezesa KZGW.
 9. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości - nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty zamieszczenia wykazu planowanych dyspozycji majątkiem Skarbu Państwa na stronach internetowych RZGW - poprzez wywieszenie w siedzibie dyrektora RZGW oraz umieszczenie na stronie internetowej RZGW.
 10. Kryterium wyboru oferty jest wysokość czynszu, wyrażona w formie miesięcznej produkcji energii elektrycznej w kWh, zadeklarowanej na rzecz RZGW. Dyrektor RZGW określa minimalną wysokość czynszu.
 11. Dyrektor RZGW może określić dodatkowe kryteria wyboru oferty, uwzględniając w szczególności charakter urządzenia, potrzeby w zakresie jego utrzymania, możliwe do zastosowania rozwiązania techniczne.
 12. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o przetargu.
 13. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje, powołana zarządzeniem Dyrektora RZGW, komisja przetargowa, której członkami mogą być pracownicy RZGW.
 14. Osoby powołane do komisji przetargowej podlegają wyłączeniu w przypadku wystąpienia przesłanek stanowiących o wyłączeniu pracownika organu, o których mowa w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 15. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego nieograniczonego;
 16. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać, co najmniej:
  1. nazwę obiektu i jego lokalizację (nazwa i kilometr rzeki, miejscowość, gmina),
  2. rodzaj urządzenia wodnego i jego dane techniczne,
  3. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,
  4. opis nieruchomości (w szczególności stan techniczny urządzeń wodnych, podstawowe funkcje, wartość użytkowa nieruchomości),
  5. pożądany termin zagospodarowania nieruchomości, urządzeń wodnych lub ich części,
  6. kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty,
  7. terminy wnoszenia opłat,
  8. zasady aktualizacji opłat,
  9. termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków przetargu oraz dokonać jej zakupu
  10. termin i miejsce składania ofert,
  11. termin i miejsce otwarcia ofert,
  12. informacje o skutkach odstąpienia przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy na korzystanie z nieruchomości, urządzeń wodnych lub ich części,
  13. wysokość minimalnego czynszu oraz szacunkową wartość nakładów i zakres prac przewidzianych do wykonania przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu,
  14. informację, że Dyrektorowi RZGW przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 17. O zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert Dyrektor RZGW informuje Prezesa KZGW.
 18. Specyfikacja istotnych warunków przetargu (SIWP) zawiera, co najmniej informacje dotyczące:
  1. przedmiotu przetargu (w szczególności opis nieruchomości, dane techniczne urządzenia wodnego, jego części lub obiektu, funkcje, stan techniczny, warunki korzystania z nieruchomości, urządzenia wodnego, jego części lub obiektu, które zastrzega RZGW, przepływy charakterystyczne - dane będące w posiadaniu RZGW i możliwe do udostępnienia, ograniczenia związane z gospodarowaniem wodami),
  2. terminów i wymagań formalnych związanych z udziałem w przetargu (w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane przy składaniu oferty),
  3. opisu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty,
  4. zakresu zobowiązań rzeczowych niezbędnych do realizacji, w związku z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych; dyrektor RZGW określa wartość nakładów rzeczowych, wynikającą z szacunkowych kosztów robót w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych objętych korzystaniem,
  5. do SIWP załącza się w szczególności wzór umowy, kopie pozwolenia wodnoprawnego, lokalizację obiektu na mapie sytuacyjno wysokościowej oraz mapie ewidencyjnej.
 19. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych numerem referencyjnym.
 20. Oferent jest zobowiązany do załączenia do oferty, w szczególności:
  1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w przypadku pomiotów prowadzących działalność gospodarczą.
  2. kopii aktualnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - w przypadku podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
  3. informacji poświadczającej jego wiarygodność finansową, którą mogą stanowić:
   • aktualne zaświadczenia, potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne,
   • informacja z banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 50 % określonego w biznes-planie szacunkowego kosztu przedsięwzięcia,
   • opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
  4. koncepcji technicznej MEW, zawierającej w szczególności dane hydrologiczne, przepływ instalowany (przełyk), moc instalowaną, dobór i parametry turbin, proponowane rozwiązania techniczne w formie opisowej i graficznej;
  5. planu realizacji inwestycji (biznes-plan), określający w szczególności szacunkowy koszt przedsięwzięcia, źródła finansowania, harmonogram realizacji, prognozowaną w skali roku ilość i wartość produkcji energii elektrycznej, roczne koszty eksploatacyjne.
 21. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty, o których mowa w pkt 20 lit. a i b, składa każdy z podmiotów.
 22. Podmiot może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 23. Ofertę złożoną po terminie składania ofert uznaje się za nieważną i zwraca się podmiotowi bez jej otwierania.
 24. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się w obecności oferentów.
 25. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy i adresy oferentów, a także informacje stanowiące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
 26. Komisja w części niejawnej dokonuje badania i oceny ofert.
 27. Oceny merytorycznej i wyboru oferty dokonuje się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o przetargu i SIWP.
 28. Ocena merytoryczna i wybór oferty poprzedzone są sprawdzeniem spełnienia przez oferenta warunków formalnych.
 29. Z przebiegu przetargu komisja sporządza protokół, zawierający w szczególności wskazanie oferenta, którego oferta została wybrana lub wskazanie przyczyn braku wyboru oferty lub podanie przyczyn uznania przetargu za nierozstrzygnięty.
 30. Po zakończeniu prac komisji protokół wraz z całością dokumentacji przetargowej, komisja przekazuje dyrektorowi RZGW celem zatwierdzenia.
 31. Dyrektor RZGW może zarządzić powtórzenie czynności komisji, w sytuacji gdy stwierdzi uchybienia w pracy komisji.
 32. Dyrektor RZGW niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu zawiadamia oferentów o wynikach przetargu (wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru i rankingu ofert) oraz o odrzuceniu ofert nie spełniających kryteriów. Informacja podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie dyrektora RZGW oraz umieszczenie na stronie internetowej RZGW.
 33. Uczestnicy przetargu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach przetargu,
  mają prawo wnieść do dyrektora RZGW protest. Przepisy Kodeksu postępowania
  administracyjnego dotyczące doręczeń stosuje się odpowiednio.
 34. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 35. Dyrektor RZGW rozpatruje protest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 36. Podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, udzielana jest przez dyrektora RZGW promesa dotycząca zawarcia stosownej umowy najmu lub dzierżawy. Promesa jest ważna przez okres 2 lat.
 37. Po uzyskaniu przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu stosownych decyzji, Dyrektor RZGW wszczyna procedury dot. oddania w dzierżawę lub najem urządzenia wodnego lub jego części oraz innych nieruchomości niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, określonych w zasadach gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa.
 38. Podmiot wyłoniony w drodze przetargu nie może dokonać cesji praw nabytych z tytułu zawartej umowy.
 39. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu.