banerek

GL.ZUZ.1.421.82.1.2018.PW                          Gliwice, 2 marca 2018 r.
GL.ZUZ.1.421.82.2.2018.PW

Z A W I A D O M I E N I E
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 64a ust. 1 i ust. 2, art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt f, art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w związku z art. 545 ust. 4 i ust. 5 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566  z późn. zm.),
informuje
o wszczęciu postępowania, na wniosek Miasta Katowice, działającego przez Pełnomocnika Panią Annę Papiernik z Biuro Projektowe H20 Group z siedzibą przy ul. Parkowej 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
    1) legalizację urządzenia wodnego, tj. lewostronnego wylotu nr 52 Ø 400 mm do cieku Ślepiotka w km 4+300 w rejonie ul. Polarnej w Katowicach oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez wyżej wymieniony wylot nr 52 do cieku Ślepiotka;
    2) legalizację urządzenia wodnego, tj. lewostronnego wylotu nr 64 Ø 600 mm do cieku Ślepiotka w km 5+795 w rejonie ul. Marmurowej w Katowicach  oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez wyżej wymieniony wylot nr 64 do cieku Ślepiotka.

Informujemy ponadto, że:
    • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 14 marca 2018 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 23 marca 2018 r.,
    • zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale zgód wodnoprawnych (tel. 697 102 274),
    • zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Informuję równocześnie, że z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Zgodnie z art. 545 ust. 4 i ust. 5 tej ustawy, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie tej ustawy (czyli przed 1 stycznia 2018 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe. Organy, które po wejściu w życie ustawy utraciły właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, winny niezwłocznie przekazać sprawy wszczęte i niezakończone organom właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, od dnia 1 stycznia 2018 r. organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d, jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.