Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Gliwice
Odsłony: 1340

GL.ZUZ.1.421.17.2018.PW

Gliwice, 26 lutego 2018 r.


Z A W I A D O M I E N I E


Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 64a ust. 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w związku z art. 545 ust. 4 i ust. 5 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek PONAR WADOWICE S.A.,34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 29, działającego przez Pełnomocnika – Panią Elżbietę Walkowiak i Panią Agnieszkę Ziółkowską z EKO-LOG Ochrona Środowiska S.C. w Katowicach, Al. W. Roździeńskiego 190 B, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, poprzez zalegalizowane urządzenie wodne, tj. studnię k12, zlokalizowaną na działce nr 1371/35 w Wadowicach, wchodzącą w systemem studni nr IV (k10, k11, k12).

Informujemy ponadto, że:

Informuję równocześnie, że z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Zgodnie z art. 545 ust. 4 i ust. 5 tej ustawy, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie tej ustawy (czyli przed 1 stycznia 2018 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe. Organy, które po wejściu w życie ustawy utraciły właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, winny niezwłocznie przekazać sprawy wszczęte i niezakończone organom właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, od dnia 1 stycznia 2018 r. organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d, jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach jest więc organem właściwym w niniejszej sprawie, przy czym, zgodnie z art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, niewymienionych w ust. 1-3, czyli m.in. do niniejszej sprawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym, że organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego jest Prezes Wód Polskich.