Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zbiornik Przeczyce

 

Śluza Rudziniec jest dwukomorową śluzą bliźniaczą. Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

 • długość użyteczna 71,5 m,
 • szerokość użyteczna komór 12,0 m,
 • wysokość ścian komór 10,05 m.

 

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe. W głowach górnych śluz przebiega między komorami kanał łącznikowy, zamykany zasuwą, który służy do oszczędnego śluzowania. Ściany komór wykonane są jako Larssenowska ścianka szczelna zakotwiona ściągami. Kierownice awanportu górnego oraz cypel międzyśluzia wykonane są ze stalowych brusów typu „Z” (Klockner) i stanowią ściankę szczelną kotwioną. Natomiast kierownicami awanportu dolnego są ścianki szczelne kotwione z grodzic G 62. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

 

 

Zbiornik Przeczyce

 

W ramach projektu „„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice

 • przystosowanie do III klasy drogi wodnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności planuje się wykonać między innymi następujące prace:
 • roboty przygotowawcze terenu budowy: drogi dojazdowe, zaplecza, przyłącza,
 • przebudowa i remont odcinków kierownic awanportu dolnego i górnego znajdujących się w obrębie gródz,
 • remont i rekonstrukcja betonów głów dolnych i górnych w pasie przylegającym do zamknięć remontowych.
 • roboty przygotowawcze terenu budowy: drogi dojazdowe, zaplecza, przyłącza,
 • remont i rekonstrukcję betonów głów górnej i dolnej,
 • remont części podziemnej budynku sterowni głównej,
 • remont elementów konstrukcyjnych części nadziemnej budynku sterowni głównej,
 • remont maszynowni na głowach,
 • remont dna komór,
 • remont stalowych ścian komór śluz,
 • wzmocnienie gruntu metodą wibroflotacji oraz porządkowanie terenu wzdłuż ścian śluzy,
 • wykonanie kanałów kablowych,
 • wykonanie konstrukcji nowej komory wlotowej rurociągu zrzutowego,
 • adaptacja części podziemnej istniejącej pompowni na wylot rurociągu zrzutowego,
 • remont stalowych ścianek szczelnych kierownic awanportów dolnego i górnego,
 • remont dalb w awanporcie dolnym i górnym oraz wymiana uszkodzonych dalb na nowe,
 • budowa dwóch pomostów w awanporcie dolnym,
 • doszczelnianie ścian awanportu dolnego metodą jet grouting
 • budowa przejścia kablowego pod dnem awanportu dolnego wraz ze studzienkami kablowymi na brzegach awanportu i cypla międzyśluzia.
 • konstrukcja nowego budynku socjalnego,
 • remont i budowa nowych dróg i nawierzchni utwardzonych na terenie śluzy
 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zasuwy kanału śluzowania oszczędnościowego wraz z osprzętem i remont istniejącego mechanizmu napędowego,
 • wykonanie zamknięcia remontowego kanału śluzowania oszczędnościowego,
 • demontaż istniejących konstrukcji stalowych wrót z segmentami na głowie górnej i głowie dolnej i ich napędów, wykonanie i montaż nowych konstrukcji wrót z segmentami oraz montaż ich wyremontowanych napędów i osprzętu,
 • uzupełnienie i regeneracja wyposażenia komunikacyjnego,
 • wykonanie i montaż zamknięć remontowych od wody górnej i wody dolnej.
 • remont istniejących i wykonanie nowych kanałów kablowych wraz z wyposażeniem oraz wykonanie przejścia dla kabli pod komorami śluzy,
 • zewnętrzne sieci kablowe,
 • oświetlenie zewnętrzne z energooszczędnymi oprawami LED,
 • semafory sygnalizacji wjazdowej i wyjazdowej z lampami LED,
 • punkty poboru energii elektrycznej i wody awanportach,
 • rozdzielnice elektroenergetyczne, sterownicze i teletechniczne,
 • systemy pomiarów poziomów wody,
 • systemy zdalnego przekazu poziomów wód i stanów awaryjnych śluzy, w oparciu o system łączności radiowej realizowanej dla całego Kanału Gliwickiego
 • systemy monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i wideobramofonu),
 • system zliczania jednostek pływających,
 • system wykrywania zbliżania się obiektu do wrót GD,
 • instalacje oświetlenia, gniazd wtyczkowych i odgromowa w budynku głównym śluzy (sterowni) oraz w maszynowniach,
 • instalacje ogrzewania elektrycznego w budynku sterowni,
 • instalacje telefoniczne,
 • instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych.

Zbiornik Przeczyce

Modernizacja śluzy Kanału Gliwickiego w Rudzińcu zakończyła się 29 maja 2015 r. Obiekt został objęty I etapem procesu modernizacji Kanału Gliwickiego, zgodnie z umową nr POIS.07.05.00-00-003/10-00, której realizację współfinansowano ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013). Wartość prac remontowych wyniosła blisko 27 mln zł (netto).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zbiornik Przeczyce

Śluza Kłodnica jest dwukomorową śluzą bliźniaczą. Komora południowa była remontowana w latach 2003 - 2008. Komora północna wraz z awanportami objęta obecną modernizacją śluzy. Dodatkowo w ramach prac będzie ujednolicony układ sterowania i automatyki obu komór. Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

 • długość użyteczna 71,8 m,
 • szerokość użyteczna komór 2 x 12,0 m,
 • wysokość ścian komór 14,15 m.

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe. W głowach górnych śluz przebiega między komorami kanał łącznikowy, zamykany zasuwą, który służy do oszczędnego śluzowania. Ściany komór wykonane są z profili stalowych PEIN 40S jako ścianka szczelna, zakotwiona ściągami. Ściany nabrzeża górnego oraz cypel międzyśluzia wykonane są z profili larsenów typu Hoesch II stanowiących ściankę szczelną kotwioną ściągami. W awanporcie dolnym nabrzeża oraz ściany cypla, wykonane są w formie masywnej żelbetowej ściany typu L kotwionej ściągami stalowymi. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

 

Zbiornik Przeczyce

W ramach projektu „„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności planuje się wykonać między innymi następujące prace:

 • roboty przygotowawcze terenu budowy: drogi dojazdowe, zaplecza, przyłącza,
 • roboty kafarowe w awanporcie górnym: grodza budowlana i pomost z dalbą, w awanporcie dolnym : wykonanie grodzy budowlanej oraz dwu pomostów z dalbami,
 • roboty wyburzeniowe zniszczonych elementów głów śluzy i dna komory oraz demontaż zamknięć głównych i zniszczonego wyposażenia komunikacyjnego,
 • naprawa odtworzeniowa konstrukcji betonów komory północnej z wymianą wyposażenia technologicznego,
 • naprawy ścian stalowych komory północnej oraz betonów dna,
 • remont z przebudową pompowni w budynku głównym śluzy z wymianą agregatu pompowego i wykonaniem nowego rurociągu tłocznego z komorą zamknięć KZ1,
 • remont nabrzeży awanportu górnego oraz dolnego wraz z dalbami. Wzmocnienie nabrzeży awanportu górnego przy głowie górnej przesłoną wykonaną techniką jet grouting,
 • drogi i nawierzchnie utwardzone oraz ścieżki przy śluzie Kłodnica,
 • obiekty towarzyszące: jak nowoprojektowany budynek socjalny z parkingiem, remontowana maszynownia na G.D., projektowane pomosty w awanportach.
 • częściowy demontaż istniejących mechanizmów napędowych i konstrukcji stalowej segmentu na głowie górnej i zastąpienie ich nową konstrukcją segmentu z mechanizmami napędowymi – hydraulicznymi,
 • częściowy demontaż istniejących mechanizmów napędowych zasuwy na głowie dolnej i zastąpienie ich mechanizmami napędowymi – hydraulicznymi,
 • uzupełnienie i regeneracja wyposażenia komunikacyjnego,
 • regeneracja powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych,
 • wykonanie zamknięć remontowych od wody górnej i wody dolnej.
 • remont istniejących oraz wykonanie nowych kanałów kablowych wraz z wyposażeniem,
 • zewnętrzne sieci kablowe,
 • punkty poboru energii elektrycznej i wody,
 • rozdzielnice elektroenergetyczne, sterownicze i teletechniczne,
 • systemy pomiarów poziomów wody,
 • systemy zdalnego przekazu poziomów wód i stanów awaryjnych śluzy, w oparciu o system łączności radiowej realizowanej dla całego Kanału Gliwickiego
 • systemy monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i bramofonów),
 • system zliczania jednostek pływających,
 • instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych w budynku maszynowni na głowie górnej,
 • instalacje telefoniczne,
 • instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych.

Zbiornik Przeczyce

Modernizacja śluzy Kanału Gliwickiego w Kłodnicy zakończyła się 28 maja 2015 r. Obiekt został objęty I etapem procesu modernizacji Kanału Gliwickiego, zgodnie z umową nr POIS.07.05.00-00-003/10-00, której realizację współfinansowano ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013). Wartość prac remontowych wyniosła ponad 17 mln zł (netto).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Śluza Dzierżno jest dwukomorowa o komorach bliźniaczych przedzielonych międzyśluziem. Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

 • długość użyteczna 71,5m,
 • szerokość użyteczna komór 12,0m,
 • różnica poziomów wody przy normalnym piętrzeniu 10,3m.

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe, zdylatowane od konstrukcji komór i międzyśluzia. W głowie górnej śluzy zlokalizowany jest kanał oszczędnego śluzowania wraz z szybem. Ściany komór wykonane są z kształtowników stalowych Peine’a 40s jako ścianka szczelna zakotwiona ściągami. Międzyśluzie wykonane zostało jako dwukondygnacyjna żelbetowa konstrukcja zakończona od strony komór stalowymi ścianami z profili Peine’a 40s, posiadającymi trzy dylatacje i zdylatowana od głów. Kierownice awanportu górnego i dolnego oraz cyple międzykomorowe wykonane są ze stalowych brusów Larsena z oczepem i stanowią ściankę szczelną kotwioną. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

W ramach projektu „„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności planuje się wykonać między innymi następujące prace:

 • roboty przygotowawcze terenu budowy: drogi dojazdowe, zaplecza, przyłącza,
 • remont i rekonstrukcję betonów głów górnej i dolne,
 • remont międzyśluzia i galerii międzykomorowej,
 • remont części podziemnej budynku sterowni głównej,
 • remont dna komór,
 • remont stalowych ścian komór śluz,
 • zagęszczenie gruntu metodą wibroflotacji oraz porządkowanie terenu wzdłuż ścian komór,
 • remont stalowych ścianek szczelnych kierownic awanportów,
 • doszczelnianie nabrzeży w awanporcie metodą jet grouting
 • naprawa dalb w awanporcie dolnym i wykonanie nowych w awanporcie górnym,
 • budowa dwóch pomostów w awanporcie górnym.
 • demontaż istniejących mechanizmów napędowych segmentu na głowie górnej i zastąpienie ich mechanizmami napędowymi – hydraulicznymi i modernizacja łożyskowania segmentu,
 • demontaż istniejących mechanizmów napędowych zasuwy na głowie dolnej i zastąpienie ich mechanizmami napędowymi – hydraulicznymi,
 • uzupełnienie i regeneracja wyposażenia komunikacyjnego,
 • regeneracja powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
 • wykonanie i montaż zasuwy śluzowania oszczędnościowego z napędem hydraulicznym,
 • wykonanie zamknięcia remontowego kanału śluzowania oszczędnościowego,
 • wykonanie i montaż zamknięć remontowych od wody górnej i wody dolnej.
 • remont istniejących oraz wykonanie nowych kanałów kablowych wraz z wyposażeniem,
 • zewnętrzne sieci kablowe,
 • oświetlenie zewnętrzne z energooszczędnymi oprawami LED,
 • semafory sygnalizacji wjazdowej i wyjazdowej z lampami LED,
 • punkty poboru energii elektrycznej i wody awanportach,
 • rozdzielnice elektroenergetyczne, sterownicze i teletechniczne,
 • systemy pomiarów poziomów wody,
 • systemy zdalnego przekazu poziomów wód i stanów awaryjnych śluzy, w oparciu o system łączności radiowej realizowanej dla całego Kanału Gliwickiego
 • systemy monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i wideobramofonów,
 • system zliczania jednostek pływających,
 • instalacje oświetlenia, gniazd wtyczkowych i odgromowa w budynku głównym śluzy (sterowni) i w maszynowniach na głowach górnych,
 • instalacje telefoniczne,
 • instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych.

Znaczącą część robót wykonano w ramach I Fazy projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, finansowanego ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013). Realizacja zakresu prac jest kontynuowana w II Fazie wyżej wymienionego projektu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko